MOOCs & de svenska universiteten – pågående satsningar & strategiska sammanhang

Chalmers biblioteks årliga konferens (ChALS) kommer i år att handla om MOOCs – Massive Open Online Courses.

De öppna onlinekurserna har på kort tid blivit en av de tydligaste trenderna i den högre utbildningen, och många högt rankade universitet erbjuder idag avgiftsfria kurser som är öppna för alla som är intresserade. I Sverige pågår projekt för att lansera MOOCs bland annat vid Chalmers, Karolinska institutet och Lunds universitet.

På ChALS 2014 kommer vi att få en aktuell bild av dessa projekt och möjlighet att diskutera det strategiska sammanhanget.

– Erfarenheter från pågående projekt vid KI, LU och Chalmers.
– Learning analytics – hur vi kan förstå användarnas interaktion med öppna onlinekurser.
– Strategiska aspekter kring svenska universitets satsningar på MOOCs.

Vi kommer att publicera information fortlöpande på konferensens facebooksida.
Välkommen till Göteborg och Chalmers den 24 september.

/Jonas Gilbert

Chalmers bibliotek på studiebesök i Indiana USA

bloomington-0029

I utforskandet av tjänster för forskningsdata och datavisualisering, har Chalmers bibliotek inspirerats av kollegor på Indiana University (IU) och Purdue University i Indiana, USA. För få veta mer om hur de här universiteten arbetar reste Urban Andersson, Jonas Gilbert och Stina Johansson dit på studiebesök. Tillbaka på Chalmers är vi fyllda av intryck och idéer, arbetet som pågår i Indiana är av stort intresse för alla som vill veta mer om nya typer av tjänster som bibliotek kan erbjuda sina användare.
Indiana University är värd för CNS (Cyberinfrastructure for Network Science) Center. CNS har bland annat varit involverade i framtagandet av visualiseringsverktyget Sci2 och VIVO, en tjänst för att samla forskningsinformation. Tack vare CNS IVMOOC (Information Visualisation MOOC) har, inte bara IU:s studenter, utan studenter och yrkesverksamma från hela världen kunnat lära sig mer om datavisualisering, såväl teorier bakom som hur man praktiskt går till väga för att visualisera data (bland årets deltagare fanns bland andra två bibliotekarier från Chalmers bibliotek!). I sin roll som visualiseringscenter, samlar CNS in olika typer av visualiseringar från hela världen, skapade av såväl forskare som konstnärer, och ställer ut dem i den årligt förekommande utställningen Places & Spaces: Mapping Science”. Atlas of science: visualizing what we know, boken som samlar alster från tidigare utställningar, finns att låna på biblioteket. Möjlighet finns att ställa ut delar av eller hela utställningen för den som skickar in en förfrågan om att vara värd för den.

Från Bloomington, Indiana for vi till West Layfayette, hem för Purdue University med utbildningar och forskning inom teknik och naturvetenskap. Purdue University Libraries dekan Jim Mullins kom från MIT till Purdue Libraries 2004 och gick då ut med en öppen fråga till universitetet. Vilka typer av tjänster ska biblioteket erbjuda forskarna? Redan då, säger Mullins, märktes ett stort behov av tjänster för hantering av forskningsdata. Idag arbetar Purdue Library med framtagandet av planer för hantering av forskningsdata, tillgängliggörande och arkivering av forskningsdata. Biblioteksrepresentanter från hela världen kommer till Purdue University i West Lafayette för att höra mer om systemen Purdue e-Pubs (Purdues publikationsdatabas), e-Archives (Purdues digitala arkiv), PURR (Purdues databas som hanterar forskningsdata) som tillsammans utgör en modern infrastruktur för publicerings – och forskningsprocessen. Bibliotekarierna på Purdue Library pratade om vikten att fokusera på tjänster snarare än på data som ”föremål”, och att vi som bibliotekarier bör arbeta med att möta användarna i samtal kring deras hantering av data för att kunna erbjuda rätt typ av tjänster. Bland annat genomför man intervjuer för att klarlägga behov av att hantera data inom forskningsprojekten, och man såg likheter med bibliotekariens traditionella referensintervju med skillnaden att stödet ges i en annan fas av forskningsprocessen. Är det så att rollen som referensbibliotekarie är ständigt aktuell trots skiftande arbetsuppgifter?

Sist men inte minst vill Stina passa på ett rikta ett stort tack till Svensk Biblioteksförening som tack vare ett resestipendium gjorde resan möjlig!

From Business to Buttons 2014

From Business to Buttons är en årlig UX-konferens som anordnas av webbyrån inUse. Till årets upplaga fick man släppa extrabiljetter och närmare 450 designers, projektledare, utvecklare samt några bibliotekarier tog i torsdags del av det fullmatade programmet. inUse har en riktigt duktig eventkoordinator i Jeanette Lindblad som hade sytt ihop talarprogrammet med stora internationella namn inom UX. inUse stod för ett mycket trevligt välkomnande och inramningen på Berns och Chinateatern bidrog till den goda stämningen.

Moderator var tidigare chefredaktören för både Sydsvenskan och Dagens Nyheter, Jan Wifstrand. Han höll ihop dagen på ett mycket professionellt sätt, dessutom på en helt klanderfri engelska.

Något förvånande var ett av de tydligaste teman som utkristalliserade sig under dagen storytelling. Förvånande på det sättet att fenomenet peakade för ett antal år sedan. Å andra sidan är jag övertygad om att det är en strategi som är här för att stanna och som kommer att utgöra en alltmer självklar utgångspunkt, eller röd tråd om man så vill, i produktutveckling och utvecklingsprojekt. Passande nog bemästrade flera av talarna under dagen dessutom konsten att berätta en historia.

Kim Goodwin pratade mycket insiktsfullt om olika företagskulturer. Den till största delen svenska publiken nickade igenkännande till beskrivningen av den klanlika företagskulturen (clan culture) där klimatet bl.a. präglas av otydligt ägandeskap och konflikträdsla. Den största lärdomen var att det är viktigt att vi förstår vilken kulturell kontext vi verkar i och att låta den guida oss i våra utvecklingsprojekt. Utan att låta den styra oss för hårt bör vi jobba med snarare än mot rådande kultur, och hitta vägar för hur man bäst driver utvecklingen framåt i just den kulturen.

Kim-Goodwin

Goodwin, precis som Jeff Gothelf talade om teamarbete, där särskilt Gothelf underströk vikten av att bygga självgående, effektiva team. Självklarheter kan tyckas, men det tåldes definitivt att höras igen. Gothelfs kanske viktigaste poäng återges bäst på originalspråket: you must transform from a culture of delivery to a culture of learning.

En annan sak som framhölls under dagen, både av Dave Malouf och Chris Risdon, och tillämpbar inte minst för bibliotek, var betydelsen av en genomgående, sammanhållen design för både virtuell och fysisk miljö. Det är en konst att länka samman olika miljöer så att de känns som en helhet, men det blir allt viktigare med dagens många olika sätt att nå en tjänst eller produkt. Risdon talade om att kunden ska få känslan av att hen befinner sig på ett och samma ställe, oavsett tid och fysisk plats.

Risdon var den som var mest hands-on i sin framställning och den s.k. touchpoint-modellen tror jag är väldigt användbar. Hans definition av en touchpoint är följande: a point of interaction involving a specific human need in a specific time and place. Varje touchpoint är i sin tur en del i en slags berättelse. Om man applicerar hans modell på en bibliotekskontext skulle berättelsen kunna utgöras av en infomationssökning. För oss som regissörer gäller det att konstruera en logisk storyboard och identifiera samtliga touchpoints i den. Utifrån de möjligheter och begränsningar som varje touchpoint ger är det sedan regissörens jobb att genom god design underlätta för användaren vid vart och ett av dessa tillfällen och hjälpa hen att komma vidare i processen.

Det var på det hela taget en mycket inspirerande och intressant dag. Alla talare har inte nämnts här men samtliga presentationer kommer att läggas upp på webben. Personligen skulle jag i första hand rekommendera Kim Goodwins och Chris Risdons framträdanden, där Goodwin får stå för inspirationen och Risdon för mer praktiska verktyg.

Man kan redan nu anmäla intresse för 2015 års From Business to Buttons. Det ska jag göra.

/Malin Rydenhag

Studiebesök vid konstnärligt campus, Umeå

Mellan 13-14 Mars bjöd bibliotekarierna vid konstnärligt campus i Umeå in till årsmöte med föreningen ARLIS (Art Libraries Society) Sverigegrupp, kombinerat med studiebesök vid det nya campusområdet. Umeå konstnärligt campus är ett försök att skapa ett samlat kreativt centrum för konstnärlig utbildning, forskning och yrkesutövande. Konsthögskolan och Designhögskolan som sedan länge befunnit sig på denna vackert och centralt belägna plats med utsikt över Umeälven, kompletterades med byggnader för Arkitekthögskolan, Bildmuseet, den digitala experimentverkstaden HumLab-X, Biblioteket för konst, arkitektur och design samt café/restaurang. I Maj 2012 hölls den officiella invigningen. De nya, ljusa och öppna lokalerna har ritats av den danska arkitektbyrån Henning Larsen Architects i samarbete med White arkitekter.bildmuseet1

 

Skälen till att man ville skapa ett sammanhållet konstnärligt campus var många, bland annat så hoppades man på att närheten mellan de olika konstnärliga utbildningarna skulle leda till positiva synergieffekter. Det var också en del i ett övergripande arbete med stadsplanering och ett försök att sammanföra studentlivet med det övriga stadslivet. Umeå universitet har runt 30.000 studenter, men eftersom det huvudsakliga campusområdet ligger en bit utanför centrum så har detta inte alltid varit så påtagligt. Man håller nu även på att förbättra och bygga ut parkstråket som leder in i stadskärnan, något som ytterligare kan komma att förstärka kopplingen till staden. Det faktum att Bildmuseet, som är en del av universitetet, nu inhyses i samma lokaler, lockar naturligtvis folk och skapar en dynamisk miljö där många olika typer av människor möts.

De öppna ytorna är förutom en inspirerande miljö också en del i den pedagogik som bedrivs vid de konstnärliga utbildningarna: man strävar efter öppenhet i arbetet och man vill att konsten och utbildningen ska vara en förlängning av det offentliga rummet. Vissa studenter har uttryckt missnöje över bristande möjlighet till tysta arbetsplatser, men de öppna ytorna inbjuder också till att man skapar egna rum och avskärmningar.ArkUnder torsdagen fick vi lyssna till ett föredrag med Lenita Brodin Berggren kring ett nyligen avslutat projekt där skolelever från en närliggande kommun tillsammans med studenter från Designhögskolan i Umeå utvecklat modeller för interaktiva och innovativa sökverktyg för bibliotek. Läs mer om det spännande projektet här: http://www.vk.se/1146610/golvet-visar-vagen-till-laneboken?mobil. Vi besökte även Umeå Universitetsbibliotek beläget på det stora campusområdet, där vi bland annat fick ta en titt på den rara konstsamling som biblioteket äger. Och sist men inte minst fick vi en gedigen presentation av det nya kulturhuset Väven, en annan knytpunkt för kultur som kommer att invigas till hösten och dit bland annat Stadsbiblioteket kommer att flytta. Kort sagt: det händer just nu mycket i Umeå, som ju är Europas kulturhuvudstadsår under 2014.

 

/Sara Nässén

SFIS Teknikdagen 2013 – Open Educational Resources (OER)

DSC03305

Seminariedagen hölls i Arbetets museum i Norrköping och varade en dag. Först ut var Cormac McGrath, pedagogisk utvecklare för lärarkurser på Karolinska Institutet. Karolinska har kommit med i utbildningskonsortiet edX som startades av Harvard och MIT i ett försök att skapa en plattform för nätbaserade kurser, som studenter över hela världen kan ta del av. Det började för mindre än två år sedan. För att få igång skapandet av Online Courses på Karolinska kreerades en tävling om vilka som kunde göra de bästa kurserna på nätet. Vilka som helst kunde anmäla sig till skapandet av en kurs, sedan valde en grupp ut fyra bra förslag, som fick utveckla sina kurser under en viss tid. Problem uppstår med denna typ av kurser när man vill ha kunskapskontroll i form av skrivtentor och andra kontrollerade prov påpekade McGrath.

Man kan också fundera på vilket språk kurserna skall vara på. Alla skall kunna läsa kurser på engelska, men ibland kan man fråga sig om det är nödvändigt. McGrath hade på skämt skapat ett uttryck – SOOCs som syftade på Swedish Open Online Courses.

Var hittar man öppna lärresurser?

Det var flera som gav exempel på webbplatser där material stod att finna. Åsa Forsberg, bibliotekarie vid Lunds UB, Avdelningen för Forsknings- och Studieservice, presenterade bibliotekets roll för öppna lärresurser. Hon pekade på ett antal olika webbplatser där man kan finna fria sådana –  www.digiref.se är ett sådant ställe. Dela är ett annat -> www.shareanduse.ning.com/group/OERprojekt. I Lund har man skapat en libguide för OER – http://libguides.lub.lu.se/OER. Mats Brenner från Högskolan i Gävle har arbetat med ett Learning Center på Biblioteket sedan 1990. Han presenterade ännu fler verktyg: www.forskning.se, som driver www.infact.se  – hämtsidan för Infact – ”dela kunskapen genom bubblor”, som är ett open source-verktyg. Man kan likna det vid en mind map. ANVC – The Alliance for Networking Visual Culture producerar Scalar http://scalar.usc.edu/updates liksom OpenSNH – Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning – har olika verktyg på sina platser. www.opensnh.se. Alastair Creelman påpekade också att lärarna vid gymnasieskolorna använder betydligt fler digitala hjälpmedel än universitetslärare av olika kategorier. Ett exempel på en bra kursplats är Norges www.ndla.no.

Hur svårt det kan vara att finna bra OER-verktyg att använda på nätet för en lärare, som är ambitiös, visade David Lawrence i en mycket livfull presentation. Det blev en lång uppvisning i sidor som inget innehåller, felaktiga länkar och stora frågetecken om var man egentligen hamnat. Det borde vara enklare att hitta användbara OER.

Historik

Vi fick också en livfull beskrivning av utvecklingen fram till MOOCs. Alastair Creelman, nestor inom OER och verksam vid Linnéuniversitetet, gick igenom det senaste decenniets utveckling. Vid MIT har man utvecklat OCW – Open Course Ware på ett tidigt stadium och i England har man startat The Open University, båda exempel på fritt tillgängliga kurser. P2PU – Peer to Peer University var en annan undervisningsform som utvecklats innan cMOOC – connectivist MOOC skapades år 2008 fram till 2011, då hela den nuvarande MOOC-utvecklingen exploderade med en kurs som gavs vid Stanford och där 160 000 studenter anmälde sig som deltagare (Introduction to AI). OER, Open Educational Resources skall ha Creative Commons-licens. Detta är en licenstyp som ligger mitt emellan copyrightat material och public domain.

Biblioteken har en viktig roll i att sprida, producera och använda fritt tillgängligt undervisningsmaterial påpekade Åsa Forsberg. Bibliotekarierna är sökexperter och handledning, undervisning och källkritik tillsammans med lärarna är viktigt. Lund kommer att driva ett projekt, som blir klart om ett år. Som ett kuriosum kan nämnas att Wales har beslutat om en nationell repository för OER!

Wikipedia

Johan Jönsson berättade om wikipedia och Wikimedia foundation. De senare har ett kapital på $50 miljoner. Varje wikipediaversion är självständig, men hänger ändå samman med övriga sidor. Det finns en informell meritokrati som ”redaktion” dvs folk som har som hobby att uppdatera uppslagsverksartiklar. Neutralitet och verifierbarhet är viktiga kärnord för verksamheten. Alla påståenden som är det minsta kontroversiella skall underbyggas med källhänvisning. Wikipedia sysslar inte med ”sanning” och är inte att betrakta som en färdig produkt utan som en pågående process. Ett stort antal artiklar har producerats av en bot – ett program som genererar nya, korta artiklar maskinellt. Ett sådant exempel är Lsjbot, som skall producera artiklar om alla världens levande varelser. Denna bots maskingenererade artiklar har gjort att svenska wikipedia har fått en miljon nya artiklar och seglat upp på fjärde plats bland språkområden med flest artiklar. Johan tyckte inte att man kunde använda wikipediaartiklar i högskoleuppsatser eller kandidatarbeten, däremot kan man använda sig av de länkar som finns i fotnoter och källhänvisningar.

Cormac McGraths presentation finner du här: http://www.slideshare.net/CormacMcGrath ; Intro edX-KIx Norrköping

Alastair Creelmans presentation Öppenhet och lärande: http://www.slideshare.net/alacre

Mats Brenners presentation: http://www.slideshare.net/MatsBrenner/sfis-131023-mbr131021

Åsa Forsbergs presentation; SFIS_OER

Kajsa Gustafsson Åmans presentation: SFIS Teknikdagen III

 

/Jan Magnusson

Webbdagarna i Göteborg

I slutet av september var Linnéa, Kristin och jag på Webbdagarna i Göteborg, som i år hölls på Clarion Hotel Post. Huvudtemat för konferensen var “gör själv”. Det handlade bland annat om entreprenörskap och hur man når ut till sina kunder på nya sätt. Exempel på detta stod reklambyrån Abby Norm för när de berättade om hur de gjorde en väldigt uppmärksammad reklamfilm för ett Adobe-event där de smygfotade människor vid en busshållplats som de livephotoshoppade och spelade upp inför de inte ont anande offren på busskurens reklamtavla. Filmen fick 12 miljoner views på YouTube, och kan ses här om man är nyfiken:

Några andra som når ut till väldigt många människor är de tonåriga YouTube- och bloggstjärnorna Nellie Berntsson och Marcus Nyman. De intervjuades om hur de blivit så stora som de är idag. Det viktigaste enligt dem är att ha kul, det behöver inte vara perfekt utan snarare är det bättre om följarna/läsarna kan känna igen sig. Gemensamt för dem och många andra stora bloggare och YouTube-stjärnor är att de har ett personligt tilltal och skapar gemenskap med fansen genom att låta dem vara delaktiga, vilket skapar en känsla av att “vi gör det här tillsammans”. Det var spännande och lite overkligt att höra om en trettonårig tjej som bloggar minst 4 timmar om dagen! Intervjuerna går att se här:

http://swf.lwcdn.com/flash11/Satellite_v2.swf

Do it yourself

Darja Isaksson från Ziggy berättade om Makerrörelsen som är en typ av digital Do it yourself-rörelse. Makers är personer som använder ny teknik – devicer, material, osv – för att skapa saker, till exempel den här snygga hemmagjorda 3D-skrivaren (den rosa gubben är tillverkad av den).

3D-skrivare

Maker spaces är platser där makers kan träffas, arbeta tillsammans och utbyta idéer. Kanske skulle biblioteket kunna vara en sån plats? Föreläsningen finns att se här:

http://swf.lwcdn.com/flash11/Satellite_v2.swf

Var relevant

Något annat som återkom var att företag och organisationer behöver vara relevanta för att skapa intresse och engagera. Luca Paderni från Forrester tog upp “the mobile mind shift”: vi kollar våra mobiler i snitt var sjätte minut eller 150 gånger per dag, och förväntar oss att all information vi vill ha ska finnas tillgänglig när som helst, oavsett device. Detta är något företag/organisationer måste kunna leverera. Även Anders Hermansson från Business Reflex pratade om hur vi blir relevanta för våra kunder. Han menade att det handlar om att sluta sälja och istället hjälpa kunderna att köpa. Ett exempel på en webbplats som enligt Dan Stendahl (Ottoboni) lyfter upp just det relevanta är Västtrafiks webb, där man skalat bort allt utom det mest väsentliga: sökruta och karta. Han förespråkade ordspråket “content is king”: det är produkten eller tjänsten som ska lyftas fram. Alltför många val paralyserar medan enkelhet säljer. Är det viktigt – gör det viktigt.

Skapa framgångsrika team

Ett annorlunda och uppfriskande inslag stod Annika R Malmberg för med sitt föredrag om hur vi skapar framgångsrika team. Hon menar att hur ett team fungerar handlar mycket om vilka personliga egenskaper teammedlemmarna har. Detta illustrerade hon med att vi är en eller flera av färgerna rött, gult, blått och grönt, som alla står för olika typer av personligheter eller temperament som kan ha lättare eller svårare att samarbeta med varandra. Blå är tex analytisk och kritiskt granskande och säger aldrig att en idé är bra även om hen tycker det utan tar istället upp bristerna, medan gul är positiv och ser möjligheter i allt. Att känna till detta när man jobbar i team gör att vi får större förståelse för hur våra kollegor reagerar, och anpassar vår kommunikation efter det. Det kan också vara smart att tänka på detta när man sätter samman team. Föreläsningen rekommenderas – mycket igenkänning utlovas!

http://swf.lwcdn.com/flash11/Satellite_v2.swf

Allmänt intryck

Det var fullproppade dagar med många intryck. Mycket hade ett säljperspektiv och var inriktat på kommersiell verksamhet, och kändes kanske inte alltid så relevant. Men jag har också fått med mig en del intressanta idéer och uppslag.

Läs mer om Webbdagarna, och se alla filmer här:

http://internetworld.idg.se/2.29128

http://webbdagarna.se/goteborg-2013

Där var också ett föredrag om SEO-trender Google inte vill att du ska känna till.

/Lisa

Looks Like Candy – ChALS13

Årets Chals-konferens är fulltecknad – 100 personer! Här är programmet.

Konferencier: Daniel Forsman – Bibliotekschef Chalmers

9.30 – 10.00 Registrering, kaffe

10.00 – 10.05 Välkomna. Linnéa Sjögren

DrPO10.05 – 10.30 En forskares biblioteksdröm. Per-Olof Arnäs, universitetslektor i logistik på Chalmers.

Per Olof Arnäs kommer att ge sin drömvision om hur en biblioteksfunktion som är förberedd för framtidens forskare (som inte känner till en värld utan iPads) skulle kunna se ut. Per Olof är universitetslektor i logistik från Chalmers. Han har arbetat i och med transportbranschen i olika former sedan slutet av 1980-talet, men även som utvecklare (både applikationer och webb). De senaste 13 åren har han fokuserat mycket på digitalisering och ny teknologi och deras effekter och potential. Han är är mycket aktiv i sociala medier och driver bland annat den crowdsourcade bloggen Logistikfokus. Han älskar 2000-talet och tycker att det är dags att sluta använda döda träd som informationsbärare.

SVT110.30 – 11.15  Människa före process : erfarenheter från att lansera innovation. Johan Hallberg & Lars Samuelsson. Keynote speakers.

Lanseringen av SVT Play ritade om mediekartan och satte igång en förändring av den breda massans TV-vanor. Samtidigt började hela webben förändras när IPhonen kom ut på marknaden. Vi kommer att berätta vad SVT lärt sig när vi skapat enkla, attraktiva, responsiva tjänster på den ständigt föränderliga webben. Johan Hallberg har jobbat med att designa och bygga webbplatser sedan 1999 och är front-end utvecklare och interaktionsdesigner på SVT Interaktiv. Lars Samuelsson har arbetat med att bygga spel, kampanjer och webbplaster sedan 1999 och har de 10 senaste åren arbetat som front-end utvecklare på SVT Interaktiv.

LoK11.15 – 11.40 It looks like candy – metoder & research. Kristin Olofsson och Linnéa Sjögren från Chalmers bibliotek.

Kristin Olofsson och Linnéa Sjögren ger en resumé av arbetet med Chalmers biblioteks nya webb som lanserades i våras.De kommer att prata om metoder och arbetssätt, hur man tänkte och hur det gick. Kristin var projektledare för arbetet och var den som höll i kontakten med webbyrån Dear Friends. Linnéa jobbade med innehåll, workshops, information och marknadsföring.

Oday-o-Daniel11.40 – 12.10 Designa webb för bibliotek. Odaj Mashalla & Daniel Sköld, webbyrån Dear Friends.

Odaj är den art director som ligger bakom designen på Chalmers biblioteks nya webb. Daniel är UX-designer. De kommer att ge historien bakom den nya formen på sajten, sin research, och inte minst hur de jobbade med interaktionsdesignen.
Dear Friends deltar i tävlingen Svenska Designerpriset med lib.chalmers.sehttp://dearfriends.se/ http://www.designpriset.se/

12.10 – 13.20 LUNCH

ITstud13.20 – 14.00 En students önskan. Madeleine Karlsson, Johanna Jansson och Sandra Berg, Systemvetare från Göteborgs universitet.

Tre nyutexaminerade systemvetare från Göteborgs universitet som under våren har skrivit en kandidatuppsats om hur användarupplevelse kan förbättras med responsiv webbdesign. De kommer att tala om hur studenter upplever universitetsbibliotek på webben och hur de tänker kring informationsökning i allmänhet. Madeleine Karlsson, Johanna Jansson, Sandra Berg. Systemvetare från Göteborgs universitet

RolfoPeter113.20 – 14.40 SCRUM Parallell workshop i Kanalrummet. Peter Hansson och Rolf Johansson, Chalmers bibliotek.

Vill du arbeta på ett nytt och kanske lite annorlunda sätt? Peter Hansson och Rolf Johansson från Chalmers bibliotek berättar om sina erfarenheter med att införa och arbeta med den agila metodiken Scrum. Teori varvas med enkla praktiska övningar. Efter avslutad workshop har du grundläggande kunskaper om Scrum.
Peter är chef för IT-utvecking och förvaltning och Rolf är IT-utvecklare.

UXlina14.00 – 14.40 UX som strategi. Lina Westerling, UX-designer på Libris.

Lina Westerling om hur man kan arbeta med UX (user experience) som strategi vid produkt- och tjänsteutveckling. Tips utlovas på användbara metoder för att hitta sin nisch och för att skapa ett långvarigt förtroende hos kunderna/användarna. Lina är UX-designer på Libris, Kungl. biblioteket och jobbar med att säkerställa användarupplevelse, vilket innebär allt från att göra behovskartläggningar till interaktionsdesign. Lina är utbildad kognitionsvetare samt interaktionsdesigner och har också jobbat som konsult inom enterprise search – en nära släkting till biblioteksvärldens discovery system.

14.40 – 15.20 Kaffe samt livepressade juicer från Juicekällan i Göteborg.

Daniel15.20 – 15.55 Med hitta i fokus. Daniel Forsman, bibliotekschef på Chalmers bibliotek.

Biblioteken erbjuder idag tillgång till mängder och åter mängder av informationresurser. Att hitta rätt bland dessa kan vara utmanande för såväl bibliotekarie, forskare och student. Nya förväntningar och användarnas beteenden styr utformningen av våra söktjänster. I centrum av Chalmers biblioteks webbplats står sökfunktionen. Den här presentationen fokuserar på det bakomliggande konceptet för Sök-funktionen inklusive avgränsningen till tidskrifter och databaser samt den integrerade länkservermenyn. Daniel Forsman, Bibliotekschef på Chalmers, arbetade i webbprojektet med den övergripande sökfunktionaliteten. Han har tidigare varit avdelningschef för Informationsresurser & tillgängliggörande vid Chalmers bibliotek.

Tillgänglighet15.55 – 16.30 Tillgänglighet – mindre krångel, mer kvalitet. Andreas Cederbom, analysansvarig på Funka.
Målgrupper som berörs av tillgänglighet och hur du kan jobba målinriktat med kvaliteten på din webbplats för alla användare. Det är inte svårt att göra rätt, bara du ställer rätt krav från början. Under föredraget får du några enkla och praktiska tips och exempel från verkligheten.
Andreas Cederbom, analysansvarig på Funka.

VÄLKOMNA!

Program och anmälan ”Alla pratar UX”

UX

När: 28 november 2013

Var: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Pris: 1000 SEK för hela dagen (inkl. lunch och workshop). 600 SEK för presentationer på förmiddagen (inkl. lunch).
Anmälan: Anmäl dig här!

En heldag full av inspiration, metoder och verktyg för dig som vill erbjuda tjänster och produkter med högt användarvärde för din verksamhet. Det är just det UX (user experience) handlar om – olika metoder som stödjer och leder framåt i processerna i att skapa positiva och värdefulla användarupplevelser.

Kom och lyssna på engagerade och inspirerande talare som presenterar området. Delta i praktiska och roliga workshops som är utformade för att deltagarna enkelt ska kunna ta med sig metoderna och praktisera dem hemma. UX är ett område som är starkt på frammarsch och fler och fler verksamhetsområden anställer UX-människor för att förbättra strategin och arbetet runt användarvärde. Kom och lär dig allt det kan användas till!

Läs mer om talarna och håll dig uppdaterad på konferensens facebooksida.

PROGRAM

Förmiddag
09.00-09.30 Registrering och kaffe

09.30-09.40 Välkommen!Johanna Olander och Kristin Olofsson

09.40-10.10 UX für alle!Johan Berndtsson

Johan_BerndtssonUser Experience – är idag på allas läppar. De allra flesta VILL verkligen skapa produkter och tjänster som ger användarna en verkligt positiv upplevelse. UX inte är magi. Det handlar om att sätta upp tydliga mål, att förstå användarnas behov och drivkrafter, omsätta dessa till riktigt bra design, och sedan utveckla och förbättra. Det är inte svårt, men det kräver ett målorienterat och strukturerat arbetssätt. Johan beskriver en tydlig och enkel process för att skapa bra lösningar som både ger verksamheten de resultat man eftersträvar och som leder till lösningar som användarna verkligen gillar. Han berättar också kort om UX-området ur ett historiskt perspektiv, och ger sin bild av hur området kommer att förändras i framtiden.

10.10-10.50 Keynote: Jävla skitsystemJonas Söderström

jonas_soderstromJonas Söderström är informationsarkitekt. Han har arbetat med användbarhet i datasystem och med internet som konsult sedan mitten av 1990-talet, med uppdrag för ett stort antal företagskoncerner, organisationer och myndigheter. Han har kallats”den svensk som kommer närmast begreppet webbanvändbarhetsguru”. Våren 2012 utsågs han av till en av medlemmarna i den svenska regeringens särskilda arbetsgrupp för ökad användbarhet och tillgänglighet på det digitala området. Han föreläser ofta om digital arbetsmiljö, inte minst i fackliga sammanhang.
10.50-11.00 Kort paus


11.00-11.30 Arbeta lean i en kreativ verksamhetKatarina Lund

katarinaKatarina kommer att berätta om sin forskning på Scania R&D där hon studerar effekterna av att arbeta lean i en kreativ verksamhet. Presentationen kommer att behandla både potentiella fallgropar och möjliga synergieffekter man kan dra nytta av. ”I mångt och mycket handlar lean om att skapa värde och om att ständigt förnya sig. Där finns massor av paralleller med hur vi jobbar med kreativitet och innovation. Samtidigt kan det bli en krock mellan vår eftersträvan efter det förutsägbara när vi effektiviserar och det fria utforskandet av det vi inte ännu känner till som är så viktigt för kreativiteten.”
11.30-12.00 En skiss säger mer än tusen krav! – Hur handritade skisser kan ge dig en effektivare designprocessMårten Angner
mårtenMårten är interaktionsdesigner och användbarhetsexpert specialiserad på kunder och besökares beteende i verksamhetsnära system och e-handel. Han driver också sedan ca 4 år sin egen startup, Whiteport med målet att förbättra innovativa metoder och designprocesser. Mårten menar att handritade skisser är en av de viktigaste verktygen för att åstadkomma en effektiva kommunikation inom ett IT-projekt och över 750 personer har hittills gått Mårten grundkurs i interaktiv skissteknik. Mårten kommer till ”Alla pratar UX” för att dela med sig av sina allra bästa tips, något du kan använda direkt och som kommer att i ett slag föra dig till en effektivare kommunikatör!
12.00-13.00 Lunch


Eftermiddag
13.00-16.00 Workshops


WS 1: Designresearch –  Sluta gissa – börja testa!
Linda Mattsson, Jeanin Day och Sharon Lindberg (Daytona)
Fatta rätt beslut genom att börja användningstesta. Vi utforskar ett antal effektiva metoder för att utvärdera och förbättra digitala lösningar. Genom övningar och diskussioner får du praktisk kunskap om hur du involverar användare för att skapa världens bästa användarupplevelse.


WS 2: Designstrategi
Johanna Olander och Anna Berggren (Kungliga biblioteket)
Ställs du ofta inför frågorna: Vad ska vi göra och varför? Vilka värden ska prioriteras? Hur ska vi arbeta tillsammans på bästa sätt? Vad händer efter vi sjösatt tjänsten? I den här workshopen lär vi oss att bemästra gränslandet mellan hur organisationens mål möter och förenas med användarnas krav. Du kommer lära dig metoder som gör det enkelt att röra sig mellan olika strategiska frågor, göra snabba prioriteringar, ta fram gemensam vision, kommunicera effektivt med kollegor, känna empati för användare, planera arbetet framåt och en massa handfasta knep för att föra processen vidare.


WS 3: Lean UX startup
Kristin Olofsson (Chalmers bibliotek), Lina Westerling, Johan Ahrén  (Kungliga biblioteket)
Lean är en filosofi om/ett angreppssätt för hur man hanterar resurser på ett effektivt sätt inom produktutveckling. Det betonas att man inte kan tänka ut en hel produkt/tjänst, som är nyttig för användarna, i förväg. Istället gäller det att snabbt få ut en idé, sedan testa/utvärdera den, och utifrån lärdomarna modifiera och generera nya idér. Build – measure – learn är en huvudtes i Lean.

På workshopens 3 timmar går du från idé till en lo-fi-produkt och får testa många olika steg och tekniker från Lean UX-tanken. Du har nytta av workshopen för att utveckla rätt produkt, eller när du är kravställare för att införa en digital tjänst. Är det rätt tjänst ni satsar på?

Det går fort, det är roligt, det är lätt!

Vem ska komma?
Alla som är intresserade av att er verksamhet erbjuder system, tjänster och produkter som är meningsfulla, engagerande och värdefulla för era användare. Produkt eller service, upphandling eller egen utveckling – du får verktyg som är generellt användbara. Inga förkunskaper behövs.

Har du frågor eller tips så hör gärna av dig oss!
Johanna Olander, Kungliga biblioteket, johanna.olander@kb.se
Kristin Olofsson, Chalmers bibliotek, kristin.olofsson@chalmers.se

Konferensen är ett samarrangemang mellan Kungliga biblioteket och Chalmers bibliotek.

 

PhD on Track – en konferense om bibliotekenes veiledning av ph. d. kandidater, Oslo, 2013-05-23

???????????????????????????????
De glada deltagarna i projektet PhD on Track avtackas med en ros när webbsidan framgångsrikt sjösatts!
______________

Konferenslokalen låg i Radisson Blue-hotellet alldeles i anknytning till Gardermoens flygplats. Mest norska bibliotekarier förstås, men även några svenska och danska – Hanna-Kari och jag från Chalmers och någon från GUB. Växjö, Lund och Luleå var också närvarande – 117 personer hade anmält sig. Vi hälsades välkomna av Maria Carme Torras som lett styrgruppen i detta omfattande projekt. Norska Nationalbiblioteket hade bistått med pengar.

Berit Hyllseth beskrev rapporten Akademisk, attraktiv, allsidig – En enhetlig plattform for ph.d.-utdanning ved Universitetet i Oslo. Hon betonade de generella färdigheter (transferable skills) – eller som hon föredrog att kalla det, professionella färdigheter – en disputerad bör besitta. ”Transferable skills are skills learned in one context and useful in other contexts.” Det brittiska ramverket Vitae Researcher Development Framework, presenterades som en föredömlig modell för utveckling av doktorandutbildningen, prövad i sex europeiska länder. Globaliseringen ställer större och fler generella krav på de norska doktoranderna. 13.261 personer har doktorsgrad i Norge i dag. 74% av dem är anställda i offentlig sektor, 26% i privat. Det som oftast efterfrågas av avnämarna är god kommunikativ förmåga. Man bör inrätta fler tvärfackliga team och standardisera doktorandutbildningen. De färdigexaminerade har goda möjligheter att få jobb. Kompetensen uppfattas som relevant både inom och utom akademien.

Enligt Strategi 2020 för Universitet i Oslo skall forskarutbildningen vidareutvecklas, vara internationellt attraktiv och framtidsinriktad. Medicin, matematik och naturvetenskap står för cirka tre fjärdedelar av forskarutbildningen. De flesta är nöjda med den, men den bör knytas till lärosäten med en viss kritisk kvalitet och storlek!

Hyllseths utredning presenterade ett förslag till centrumbildning för forskarutbildningen. Det har gått ett år sedan utredningen blev klar och efter remissomgång lades ett mycket försiktigt reformförslag fram i april 2013.

Curt Rice, professor vid Universitetet i Tromsö, hade en vision för bibliotekarier och bibliotek: ”Libraries and librarians should be resource makers / policy makers – peek into the future to see the changes coming”. Han beskrev också hur Universitetet i Tromsö utarbetat en modell för Article Processing Charges, som kommit att bli en modell för hela Norge. Han övergick sedan till att kritisera impact factors som väsentliga akademiska mätinstrument. Vetenskap mäts med ett instrument som i sig självt inte är vetenskapligt!

För Open Access gäller andra mätinstrument och fria refereegranskningar till fritt tillgängligt material publicerat i anslutning till artiklarna, är viktigt för framtiden. Det är också viktigt att bygga en digital närvaro på internet. En institutionsblogg är definitivt en väg att gå. Sociala medier blir viktigare för utvecklingen av kontakter och impact. Det norska utbildningsministeriet tycker att allt offentligt finansierat material också skall vara allmänt tillgängligt – utom när det konfliktar med den akademiska friheten. Curt Rice blev något ställd inför denna formulering och undrade hur ministeriet tänkte.

Inom vetenskaplig publicering letar tidskrifterna efter ”potential impact” och detta har utvecklats till ett problem. Rice tog ett exempel med könsskillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor. Om ett forskningsresultat skulle visa på en eventuell skillnad blir det ”cutting edge”-forskning och publiceras omedelbart eftersom det kan bidra till att stärka tidskriftens renommé. Men att 95% av alla forskningsresultat visar ett negativt resultat, det vill säga hjärnorna är tämligen lika, försvinner då till förmån för uppmärksamheten de fem procent får som publiceras. Uppfattningen om forskningen blir biased.

Rice pekade också på Retraction watch blog, som ett instrument att hålla reda på artiklar som dragits tillbaka från publicering.

Därefter presenterades PhD on Track – ett projekt som pågått i tre år och nu avslutades med att webbsidan sjösattes.

Vi fick en presentation av en välgenomtänkt och gedigen sajt med mycket material som kan användas i doktorandundervisningen. Tre moduler 1) Review and Discover 2) Share and Publish 3) Evaluation and Ranking – innehåller det mesta en doktorand bör vara medveten om inom informationssökning och utvärdering.

Utförandet i responsiv design gör det lätt att använda sajten på mobiler, plattor och i datorn. Användarna aktiverades också i form av fokusgrupper, personas och expertevaluering bland annat innan sajten skapades. Man har testat navigation, innehåll och användarvänlighet. Den kommer dessutom att underhållas så att den inte blir inaktuell. Funktionen Ask us kan användas till att påpeka egendomligheter, som bör utvecklas eller förändras. Poängteras bör att detta inte är en kurs utan ett kursmaterial. Det kan fritt användas av den som så önskar.

Man har lagt nivån högt och anser att en thesaurus, systematisk sökning och att materialet presenteras på engelska för självklarheter. Likaså beskrivningar av h-index, impact factor och vetenskapliga sociala medier.

Efter en kort tågresa till Oslo centralstation blev det buss hem i strålande solsken. En väl använd dag.

Två andra, likartade sajter av intresse:
http://startpublicering.nu/
http://guides-formadoct.ueb.eu/

/Jan Magnusson

Inga fler inlägg.