Några Open Access-nyheter

Den nyligen lanserade Open Access-tidskriften PeerJ meddelar att deras artiklar nu kommer att indexeras av Scopus och PubMed Central. Redan från start har tidskriften indexerats av Google Scholar. Ett 60-tal artiklar har hittills publicerats inom ämnesområdena biologiska vetenskaper, medicin och hälsovetenskap.

PeerJ använder sig av en annorlunda finansieringsmodell som bygger på att man som forskare betalar en engångsavgift och därefter kan publicera i PeerJ livet ut i princip. All artiklar som publiceras i PeerJ har, utifrån liknande kriterier som i den etablerade OA-tidskriften PLoS One, genomgått peer review-granskning.

 

IEEE startar en ny Open Access-tidskrift, IEEE Access, vilken man beskriver som en ”mega journal”. Artiklar inom IEEE’s alla ämnesområden tas emot och man utlovar en snabb peer review-process, där granskningskommittén antingen accepterar eller refuserar artikeln, i den form den är inskickad.

IEEE har sedan tidigare ett par rena OA-tidskrifter och fler är på gång och för de flesta av sina traditionella tidskrifter erbjuder man möjligheten att mot en avgift göra sin enskilda artikel fritt tillgänglig. IEEE har även sedan länge en generös policy vad gäller parallellpublicering.

 

/Kristina Graner

Ny söktjänst för Chalmers studentarbeten

Idag lanserar vi den nya söktjänsten Studentarbeten, där du kan hitta examensarbeten och andra studentarbeten från Chalmers. Fulltextfiler finns fritt tillgängliga för många av arbetena, från 2010 och framåt är täckningen mycket god. En nyhet är bl.a. att man från och med nu kan koppla ett arbete till ett specifikt utbildningsprogram.

Lanseringen av Studentarbeten innebär även att examensarbeten inte längre är sökbara i Chalmers Publication Library (CPL), dock sker registrering och uppladdning av filer fortfarande i CPL. CPL kommer precis som förut tillgängliggöra avhandlingar och övriga forskningspublikationer skrivna av Chalmersforskare.

/Kristina Graner

 

Större synlighet för Chalmers studentarbeten

I Chalmers Publication Library  (CPL) registreras och e-publiceras de examensarbeten som Chalmers studenter skriver. 2012 registrerades 773 exjobb på masternivå och av dessa går 664 att läsa direkt i CPL. För att förbättra synligheten har Chalmers bibliotek nu gjort en särskild portal där exjobben kan sökas fram. Tjänsten kommer att bli publik i mitten av mars, men som förberedelse visar vi här några bilder på de förändringar som gjorts. En nyhet är också att de studentarbeten som registreras fr o m 2013 blir möjliga att söka efter vilket utbildningsprogram de är skrivna vid.

Chalmers-studentarbeten

 

exjobb

Open Access Week 22-28 oktober 2012

Snart är det återigen dags för den årliga Open Access-veckan, vars syfte är att belysa och sprida kunskap om vetenskaplig publicering och Open Access. Många lärosäten runt om i Sverige och världen passar under denna vecka på att arrangera seminarier, workshops och andra evenemang för att på olika sätt uppmärksamma fördelarna med att publicera forskningsresultat Open Access.

På den officiella webbsidan för Open Access Week, kan man läsa om vad som händer runt om i världen.

Vi på Chalmers bibliotek kommer den 24:e oktober att hålla i ett lunchmingel på biblioteket, främst riktat till nyanställda på Chalmers. Vi kommer i form av ett antal blixtpresentationer berätta om Open Access på Chalmers, publikationsprofilerna i CPL och samarbetskartor kommer att visas, och vi kommer även att berätta mer om andra tjänster på bibioteket, vilka kurser vi erbjuder mm.

Övriga aktiviteter i Sverige under OA-veckan kan man läsa om på Kungliga bibliotekets OA-blogg.

/Kristina Graner

Parallellpublicering i praktiken – rapport från en workshop

I torsdags samlades ett 50-tal bibliotekarier från hela Sverige för att diskutera parallellpublicering och de problem som dyker upp kring detta. En stor fråga som diskuterades handlade om vem som ska göra jobbet, är det vi på biblioteket eller är det forskarna själva som ska göra det? En annan diskussion rörde hur vi når ut till forskarna, hur gör vi för att få med dem på detta med parallellpublicering och Open Access?

 

Många praktiska problem ventilerades. Hur gör vi med försättsblad, vilka arbetsflöden har vi kring parallellpubliceringen idag, hur kan man förenkla de olika momenten osv.

 

Dagen inleddes med en uppfriskande lägesrapport från Linköping och David Lawrence. Han betonade bl.a. vikten av att prata med forskarna om Open Access om och om igen. Det räcker inte att göra det en gång!

 

Under dagen fick vi flera rapporter från olika lärosäten om hur man arbetar med de här frågorna. Några som har kommit långt och redan fått med sig forskarna och andra som har mycket idéer om hur man kan arbeta vidare.

 

En idé från Uppsala universitet handlar om att i samarbete med kommunikationsavdelningen som skickar ut pressmeddelanden om aktuell forskning, se till att den aktuella artikeln ligger i fulltext i den lokala publikationsdatabasen och länka dit istället för till en tidskrift som journalisterna i många fall kanske inte kommer åt. Då kan man direkt se nyttan av parallellpubliceringen. Ett annat tips för att börja i någon ände, är att kontakta de personer på lärosätet som är projektledare för projekt som fått pengar av finansiärer som ställer krav på Open Access, och erbjuda dem stöd kring detta.

 

På det hela taget var det en mycket givande och intressant dag som gav inspiration och handfasta idéer att ta med sig tillbaka till det dagliga arbetet med parallellpublicering.

 

Presentationer från workshopen läggs ut på denna sida inom kort: http://openaccess.kb.se/seminarier/parallellpublicering-i-praktiken/

 

/Kristina Graner

eLife

Tidskriften eLife, med de tre tunga aktörerna Welcome Trust, Howard Hughes Medical Institute och Max Planck Society  som finansiärer och initiativtagare, räknar med att kunna publicera sina första artiklar kommande vinter. Tidskriften är med andra ord öppen för submission sedan en tid tillbaka. Eller submit your best work now som de uppmanar till på sin webbplats. Ämnesområdena i fokus för tidskriften är livsvetenskap och biomedicin.

Ambitionsnivån är hög och man siktar på att konkurera med prestigefulla tidskifter som Nature och Science.  En väsentlig skillnad jämfört med dessa båda tidskrifter är att eLife kommer att publiceras som Open Access, alltså fritt tillgänglig för alla. Vad som ytterligare utmärker den är att man inte tar ut några publiceringsavgifter, åtminstone inte inledningsvis. Hela initiativet andas optimism och framtidstro och det skall bli intressant att följa den fortsatta utvecklingen. Hoppas att även chalmersforskare uppmärksammat uppmaningen: submit your best work now!Läs mer på eLife’s webbplats

/Lars Kullman

Parallellpublicering av konferensartiklar

Under 2011/2012 deltog Chalmers bibliotek i ett nationellt projekt finansierade av programmet OpenAccess.se vid Kungliga biblioteket. Syftet med projektet var att undersöka kvalitetsgranskade konferensartiklars tillgänglighet samt konferensers OA- och publiceringspolicies för att på så sätt klarlägga olika aspekter vad det gäller parallellpublicering i svenska publiceringsdatabaser. Utöver Chalmers deltog Blekinge Tekniska Högskola, Lunds universitet, KTH, Stockholms universitet och Luleå tekniska universitet i projektet. Urvalalet artiklar som undersöktes bestod av bibliografiska referenser till granskade konferensartiklar i de deltagande lärosätenas publiceringsdatabaser.

Resultat i urval:

 • C:a 25 % av de undersökta artiklarna fanns i något slags öppet OA-arkiv; varav hälften av dessa fanns i någon av projektdeltagarnas egna publiceringsdatabaser.
 • C:a 50 % av konferensartiklarna skulle kunna parallellpubliceras som post-prints.
 • 15 % av de undersökta artiklarna gick inte att belägga. De gick med andra ord inte att få tag i.
 • C:a 10 % av konferenserna i studien hade en uttrycklig OA-policy, eller gav uttryck för en sådan genom att öppet tillgängliggöra konferensartiklar på sina konferenssajter.

Slutsatser i urval:

 • Det är av stor vikt att fortsätta arbetet med att utnyttja de lokala publiceringsdatabaserna som publiceringskanal, framförallt för konferensartiklar ”utan hem”, vilka i studien utgjorde 15 %.
 • Ett stort problem när det gäller parallellpublicering av konferensartiklar är just bristen på information om OA-policies. Konferenspubliceringslandskapet är komplicerat, och att undersöka vad som är tillåtet när det gäller parallellpublicering är många gånger mer tidskrävande än motsvarande arbete för tidskriftsartiklar.

Hela rapporten finns att läsa här

Projektets resultat och slutsatser presenterades även vid konferensen Elpub 2012 i Portugal. Artikeln som låg till grund för denna presentation finna att läsa här

 

/Lars Kullman

Open Access-nyheter

Så här dagarna innan jul bjuder vi på några goda OA-nyheter från Chalmers!

 • Vi har nyss passerat 1000 lokala fulltexter i Chalmers Publication Library, en rejäl ökning sedan förra året. Vi har under året varit ute på flera institutioner och informerat om Open Access-policyn och berättat om den support och service vi på biblioteket erbjuder forskarna och vi har även på andra sätt försökt sprida information om Open Access till Chalmers forskare.Vi har även gjort en hel del punktinsatser där vi laddat upp fulltexter från förlag som tillåter parallellpublicering av den publicerade versionen av artikeln.
 • Den första artikeln som fått stöd av bibliotekets fond för OA-publicering har nu publicerats i Optics Express. Ytterligare ett antal ansökningar har blivit beviljade sedan lanseringen av fonden i oktober. Vi har fått en hel del frågor och positiva kommentarer om fonden från Chalmers forskare och förhoppningsvis leder detta till att fler publicerar i OA-tidskrifter. En vanlig fråga vi får kring fonden handlar om stöd till avgifter för att göra enskilda artiklar Open Access i en annars prenumerationfinansierad tidskrift. I och med att biblioteket i många fall redan betalar för åtkomsten till dessa tidskrifter stöder inte fonden detta.
 • Vi håller för närvarande på och testar att publicera konferensbidrag i systemet Open Conference Systems och bidragen från en första konferens finns på plats nu. Dessa är publicerade i efterhand och systemet har inte använts för t.ex. peer review i det här fallet. Ett större test pågår i samarbete med konferensen NU2012. Där används OCS för hela abstract-hanteringen med granskning, indelning i olika teman och så vidare. Utvärdering av testen kommer att ske och därefter ska vi ta ställning till om det är en tjänst vi i framtiden kan erbjuda Chalmers.
 • Resultaten från projekt finansierade av EU:s sjunde ramprogram (FP7), inom vissa ämnesområden, finns nu sökbara i databasen OpenAIRE. För närvarande ligger där 15 publikationer med Chalmers-koppling, som är hämtade från CPL och samtliga har en fritt tillgänglig fulltext.

/Kristina Graner

Hört och sett på Berlin 9 Open Access Conference

PLoS ONE – Open Access, hög IF och störst i världen!

Att Open Access-tidskrifter fört en något undanskymd tillvaro i förhållande till traditionella tidskrifter har länge varit rådande, men med PLos ONE har detta börjat ändra på sig.

Peter Binfield  från Public Library of Science uppehöll  sig mycket i sin presentation kring tidskriften PLoS ONE. Denna skiljer sig från traditionella tidskrifter då den inte har några formella krav på teman för publicering. Man intresserar sig enbart för artiklarnas giltighet beträffande vetenskaplig data och metod. PLoS ONE publicerar alltså artiklar från ett brett spektrum av discipliner (biovetenskap, matematik, datavetenskap etc) och frågar endast: är detta arbete vetenskapligt? Snarare än: är detta arbete relevant för en viss läsekrets? Diskussioner om relevans sker efter publicering på hemsidan, snarare än före publiceringen bakom stängda dörrar. Peter fortsatte med att konstatera att PLoS ONE strävar efter att ”publicera allt som är publicerbart” och att detta även en är en av anledningarna till den stora framgången för tidskriften.

plos

Antalet publicerade artiklar/kvartal sedan starten 2007 (notera utvecklingen från 2010 då man fick en IF)

Idag har PLoS nått punkten av att vara ekonomiskt självbärande, vilket PLoS ONE är anledningen till. Volymmässigt är PLoS ONE nu den största vetenskapliga tidskriften i världen, och man kunde se en kraftig ökning av tillväxten i samband med att den fick en Impact Factor (IF), en viktig förutsättning för forskare i många länder, något som Peter torrt kommenterade som “the impact of the impact factors on scientists”. Peter gav statistik som pekar på att PloS ONE 2012 kommer att publicera 3% av alla vetenskapliga artiklar publicerade inom STM (Science, Technical, Medical) och beskrev en serie av ”kloner”, dvs tidskrifter efter ett liknande koncept som lanserats av flertalet stora förlag, tex:

 • SAGE Open
 • BMJ Open
 • Scientific Reports (Nature)
 • AIP Advances (Am Inst Physics)

(Berlin 9 Open Access Conference hölls i Washington 8-10 November)

/Lars Kullman

Open Access-publikationer från Chalmers i EU-databasen OpenAIRE

EU har i flera sammahang ställt sig bakom principen att forskning som är finansierad med offentliga medel ska göras fritt åtkomlig på nätet. Som ett led i det arbetet har EU sedan 2008 haft ett pilotprojekt för Open Access, OpenAIRE. Det gäller projekt finansierade av ERC samt FP7 inom ett urval ämnesområden:

 • Energy
 • Environment (including Climate Change)
 • Health
 • Information and Communication Technologies (Cognitive Systems, Interaction, Robotics)
 • Research Infrastructures (e-infrastructures)
 • Science in society
 • Socio-economic sciences and the humanities

För dessa projekt krävs att publikationerna görs fritt tillgängliga, helst direkt i anslutning till publiceringen men senast inom 6 månader (och i några fall efter 12 månader). Hur ska då EU följa upp sitt krav på open access? För detta syfte finns det en databas som samlar in uppgifter om publikationerna – OpenAIRE. Databasen hämtar information från de lokala publikationsdatabaserna, i vårt fall Chalmers Publications Library. Som forskare ska du försäkra dig om att publikationen finns registrerad i CPL och att en kopia i pdf-format av artikeln finns i CPL. Genom att uppfylla kraven som ställs i Chalmers OA-policy uppfyller du också kraven från forskningsfinansiärerna och du gör samtidigt din forskning mer tillgänglig. När fulltexten finns i CPL ökar det till exempel rankningen när någon söker på ditt ämne i Google Scholar.

Från och med denna vecka exporteras information från CPL till EU:s databas OpenAIRE. Exempel på berörda projekt:

 • Photochromic systems for solid state molecular electronic devices and light-activated cancer drugs (PHOTOCHROMES), Joakim Andréasson, Fysikalisk kemi.
 • Quantum nanoelectromechanical systems (QNEMS), Andreas Isacsson, Kondenserade materiens teori

OpenAIRE

Läs mer om EU:s krav
EU:s policy för Open Access: http://www.openaire.eu/en/open-access/mandates-a-policies

Open Access-kraven i FP7: http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang1

För frågor om Open Access kontaktas biblioteket: http://www.lib.chalmers.se/open_access/

/ Jonas Gilbert

Inga fler inlägg.