Chalmers bibliotek på studiebesök i Indiana USA

bloomington-0029

I utforskandet av tjänster för forskningsdata och datavisualisering, har Chalmers bibliotek inspirerats av kollegor på Indiana University (IU) och Purdue University i Indiana, USA. För få veta mer om hur de här universiteten arbetar reste Urban Andersson, Jonas Gilbert och Stina Johansson dit på studiebesök. Tillbaka på Chalmers är vi fyllda av intryck och idéer, arbetet som pågår i Indiana är av stort intresse för alla som vill veta mer om nya typer av tjänster som bibliotek kan erbjuda sina användare.
Indiana University är värd för CNS (Cyberinfrastructure for Network Science) Center. CNS har bland annat varit involverade i framtagandet av visualiseringsverktyget Sci2 och VIVO, en tjänst för att samla forskningsinformation. Tack vare CNS IVMOOC (Information Visualisation MOOC) har, inte bara IU:s studenter, utan studenter och yrkesverksamma från hela världen kunnat lära sig mer om datavisualisering, såväl teorier bakom som hur man praktiskt går till väga för att visualisera data (bland årets deltagare fanns bland andra två bibliotekarier från Chalmers bibliotek!). I sin roll som visualiseringscenter, samlar CNS in olika typer av visualiseringar från hela världen, skapade av såväl forskare som konstnärer, och ställer ut dem i den årligt förekommande utställningen Places & Spaces: Mapping Science”. Atlas of science: visualizing what we know, boken som samlar alster från tidigare utställningar, finns att låna på biblioteket. Möjlighet finns att ställa ut delar av eller hela utställningen för den som skickar in en förfrågan om att vara värd för den.

Från Bloomington, Indiana for vi till West Layfayette, hem för Purdue University med utbildningar och forskning inom teknik och naturvetenskap. Purdue University Libraries dekan Jim Mullins kom från MIT till Purdue Libraries 2004 och gick då ut med en öppen fråga till universitetet. Vilka typer av tjänster ska biblioteket erbjuda forskarna? Redan då, säger Mullins, märktes ett stort behov av tjänster för hantering av forskningsdata. Idag arbetar Purdue Library med framtagandet av planer för hantering av forskningsdata, tillgängliggörande och arkivering av forskningsdata. Biblioteksrepresentanter från hela världen kommer till Purdue University i West Lafayette för att höra mer om systemen Purdue e-Pubs (Purdues publikationsdatabas), e-Archives (Purdues digitala arkiv), PURR (Purdues databas som hanterar forskningsdata) som tillsammans utgör en modern infrastruktur för publicerings – och forskningsprocessen. Bibliotekarierna på Purdue Library pratade om vikten att fokusera på tjänster snarare än på data som ”föremål”, och att vi som bibliotekarier bör arbeta med att möta användarna i samtal kring deras hantering av data för att kunna erbjuda rätt typ av tjänster. Bland annat genomför man intervjuer för att klarlägga behov av att hantera data inom forskningsprojekten, och man såg likheter med bibliotekariens traditionella referensintervju med skillnaden att stödet ges i en annan fas av forskningsprocessen. Är det så att rollen som referensbibliotekarie är ständigt aktuell trots skiftande arbetsuppgifter?

Sist men inte minst vill Stina passa på ett rikta ett stort tack till Svensk Biblioteksförening som tack vare ett resestipendium gjorde resan möjlig!

Studiebesök vid konstnärligt campus, Umeå

Mellan 13-14 Mars bjöd bibliotekarierna vid konstnärligt campus i Umeå in till årsmöte med föreningen ARLIS (Art Libraries Society) Sverigegrupp, kombinerat med studiebesök vid det nya campusområdet. Umeå konstnärligt campus är ett försök att skapa ett samlat kreativt centrum för konstnärlig utbildning, forskning och yrkesutövande. Konsthögskolan och Designhögskolan som sedan länge befunnit sig på denna vackert och centralt belägna plats med utsikt över Umeälven, kompletterades med byggnader för Arkitekthögskolan, Bildmuseet, den digitala experimentverkstaden HumLab-X, Biblioteket för konst, arkitektur och design samt café/restaurang. I Maj 2012 hölls den officiella invigningen. De nya, ljusa och öppna lokalerna har ritats av den danska arkitektbyrån Henning Larsen Architects i samarbete med White arkitekter.bildmuseet1

 

Skälen till att man ville skapa ett sammanhållet konstnärligt campus var många, bland annat så hoppades man på att närheten mellan de olika konstnärliga utbildningarna skulle leda till positiva synergieffekter. Det var också en del i ett övergripande arbete med stadsplanering och ett försök att sammanföra studentlivet med det övriga stadslivet. Umeå universitet har runt 30.000 studenter, men eftersom det huvudsakliga campusområdet ligger en bit utanför centrum så har detta inte alltid varit så påtagligt. Man håller nu även på att förbättra och bygga ut parkstråket som leder in i stadskärnan, något som ytterligare kan komma att förstärka kopplingen till staden. Det faktum att Bildmuseet, som är en del av universitetet, nu inhyses i samma lokaler, lockar naturligtvis folk och skapar en dynamisk miljö där många olika typer av människor möts.

De öppna ytorna är förutom en inspirerande miljö också en del i den pedagogik som bedrivs vid de konstnärliga utbildningarna: man strävar efter öppenhet i arbetet och man vill att konsten och utbildningen ska vara en förlängning av det offentliga rummet. Vissa studenter har uttryckt missnöje över bristande möjlighet till tysta arbetsplatser, men de öppna ytorna inbjuder också till att man skapar egna rum och avskärmningar.ArkUnder torsdagen fick vi lyssna till ett föredrag med Lenita Brodin Berggren kring ett nyligen avslutat projekt där skolelever från en närliggande kommun tillsammans med studenter från Designhögskolan i Umeå utvecklat modeller för interaktiva och innovativa sökverktyg för bibliotek. Läs mer om det spännande projektet här: http://www.vk.se/1146610/golvet-visar-vagen-till-laneboken?mobil. Vi besökte även Umeå Universitetsbibliotek beläget på det stora campusområdet, där vi bland annat fick ta en titt på den rara konstsamling som biblioteket äger. Och sist men inte minst fick vi en gedigen presentation av det nya kulturhuset Väven, en annan knytpunkt för kultur som kommer att invigas till hösten och dit bland annat Stadsbiblioteket kommer att flytta. Kort sagt: det händer just nu mycket i Umeå, som ju är Europas kulturhuvudstadsår under 2014.

 

/Sara Nässén

Studiebesök: DOK & TU Delft

I förra veckan var delar av bibliotekets ledningsgrupp i Nederländerna på studiebesök. Biblioteken i Delft lyfts ofta fram som goda exempel på spännande biblioteksbyggnader fylld med innovativ verksamhet. Trycket att komma och hälsa på biblioteken i Delft har varit så stort att man bestämt sig för att ordna en besöksvecka. Detta var den andra gången som det tekniska universitetsbiblioteket (TU Delft) och folkbiblioteket (DOK) arrangerade en besöksvecka.

Vi spenderade det mesta av vår tid på TU Delft som är ett av tre tekniska universitet i Nederländerna. Man har ca. 17500 studenter varav 14% kommer från utlandet och 3000 anställda. Universitetets styrkeområden är hälsa, miljö, infrastruktur och mobilitet samt energi. Biblioteket har ca. 100 anställda och består av fyra fysiska enheter. Huvudbiblioteket är en dramatisk och spännande byggnad.

Biblioteket har en uttalad strategi att förnya sin verksamhet. Man arbetar utforskande för att knyta rätt kompetenser till biblioteket och för att hänga med i utvecklingen. Detta gäller såväl ny teknik som nya fenomen och kulturer på campus. Biblioteket uppmuntrar till delaktighet från såväl personal som besökare. Huvudbiblioteket kallar man för Library Learning Centre med mottot Educate, Innovate, Create!

Man vill komma bort från hur det ”gamla” biblioteket användes och istället erbjuda flexibla ytor, starka kopplingar till aktiviteter på campus och utbildningen på universitetet. Biblioteket är den plats på campus där besökaren skall känna sig hemma och känna tillhörighet. Biblioteket har definierat sju nyckelord för sin verksamhet: Cutting edge, Living room, Knowledge advisor, Treasury, Attractive, Flexible och Individual studying.

Biblioteket erbjuder flera olika typer av ytor för tyst läsning, grupparbeten, datorarbetsplatser och inspiration. Flera av grupprummen är tematiskt inredda och mycket teknikrika. Bibliotekets vardagsrum är den stora öppna ytan. Här finner man en loungemiljö med sittpuffar, soffor, rullbord, tidskrifter och böcker. Alla möbler har hjul för att man enkelt skall kunna göra om och skapa nya ytor. Tanken är att biblioteket skall vara campus ”hot spot” även om det ligger i utkant av området.

Bland den verksamhet som sticker ut på biblioteket finner man en stark utvecklingsavdelning som bl a arbetat med ett eget front-end till bibliotekets datakällor. Systemet kallas Discover och bygger på Meresco Open Source lösningar (med solr i botten). Ambitionen är att bara erbjuda ett gränssnitt mot bibliotekets resurser och det betyder även att man vill komma bort från alla typer av listor för t ex tidskrifter och databaser. En annan spännande tjänst är databasen över kartor som biblioteket tillhandahåller och de olika institutionella arkiv som erbjuder såväl multi-media som utgivningen vid lärosätet. TU Delft har ännu ingen Open Access Policy men man arbetar målmedvetet med att informera om fördelarna med OA för universitetet och de som söker information. TU Delft använder Open Course Ware och lägger ut föreläsningar i iTunes University (där man snittar 2130 nedladdningar per dag).

Biblioteket är även inblandat i 3TU.Datacentrum ett projekt mellan de tre tekniska universiteten för att samla in och lagra rådata från forskningsprojekt.

På mediasidan går allt större del av anslagen till elektroniskt material. Ungefär 5% spenderas på tryckta böcker och strategin på e-sidan är att äga så stora delar av materialet som möjligt.

DOK är ett privat folkbibliotek där man betalar en ”medlemsavgift” på 9 euro för att få tillgång till bibliotekets tjänster. Det ligger i centrala Delft och erbjuder en verksamhet med stor mångfald. Här ryms tv-spelen med konst som man kan låna hem. Här finner du stora samlingar med barnlitteratur, datorer och omfattande programverksamhet. Det är fascinerande hur väl modern teknik, böcker och tidskrifter blandas i den omgjorda industrilokalen. Här uppmuntras man till aktivitet och det lite röriga intrycket bland hyllor leder till en spännande upptäcksresa bland böckerna.

Studiebesöken i Delft var mycket givande. Dels att se hur man arbetar med samma typ av frågor på bibliotek i ett annat land men även som ett sätt att fundera kring sin egen verksamhet. Jag är säker på att det vi tar med oss hem från Nederländerna och Delft kommer påverka vår egen syn på hur bibliotekets lokaler används och vilken känsla vi vill förmedla med biblioteksrummet.

Bilder från Delft

Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer

var so = new SWFObject(”http://www.db798.com/pictobrowser.swf”, ”PictoBrowser”, ”500”, ”500”, ”8”, ”#FFFFFF”); so.addVariable(”source”, ”sets”); so.addVariable(”names”, ”Delft – Study visit”); so.addVariable(”userName”, ”Chalmers Library”); so.addVariable(”userId”, ”53113636@N07”); so.addVariable(”ids”, ”72157626464507679”); so.addVariable(”titles”, ”on”); so.addVariable(”displayNotes”, ”on”); so.addVariable(”thumbAutoHide”, ”off”); so.addVariable(”imageSize”, ”medium”); so.addVariable(”vAlign”, ”mid”); so.addVariable(”vertOffset”, ”0”); so.addVariable(”colorHexVar”, ”FFFFFF”); so.addVariable(”initialScale”, ”off”); so.addVariable(”bgAlpha”, ”90”); so.write(”PictoBrowser110427094934”);

/Daniel

Inga fler inlägg.