Chalmers e-boksseminarium 2013

Universitets och högskolebiblioteken har de senaste åren arbetat strategiskt och utforskande med förvärv av e-böcker. Idag utgör e-böcker merparten av bokförvärven på många bibliotek. I takt med att e-boksförvärvet vuxit och erfarenheterna blivit fler har utmaningarna att förstå och hantera e-böcker blivit större. För de som arbetar med e-böcker på de svenska universitets- och högskolebiblioteken finns det ett uttalat behov av att dela erfarenheter. I det dagliga arbetet ställs biblioteken inför frågor som rör arbetsflöden och att nå ut med e-böckerna, att ta ställning till nya affärsmodeller och former av användardrivet förvärv.

Chalmers bibliotek bjuder in till ett seminarium med e-boken på forskningsbiblioteken i fokus. Tanken är att samla personer som arbetar aktivt med e-boksfrågor. Ambitionen är att skapa förutsättningar för aktivt utbyte och nätverk, att lyfta svåra frågor men framförallt att fokusera på goda exempel och att komma vidare.

Seminariet äger rum den 21 mars, 09.30 — 16.30.

Platsen är Chalmersska huset, plan 1 i centrala Göteborg (Södra hamngatan 11).

Kostnad för seminariet är 700 kr och inkluderar lunch, för- och eftermiddagsfika.

Upplägg

Dagen är uppdelad i tre block. Blocken inleds med en presentation/orientering med praktiska exempel och frågeställningar. Därefter delas deltagarna in i mindre samtalsgrupper. Deltagarna har inför seminariet tagit del av diskussionsfrågor och förberett med egna exempel. Efter gruppdiskussionerna återsamlas grupperna för återkoppling där moderator sammanfattar gruppdiskussionen.

Det finns många frågeställningar kring e-böcker och vi kommer inte hinna med att täcka in alla. Utifrån de intresseanmälningar som kommit in har vi valt att fokusera på följande tre block:

PDA : Projektet Patron-driven acquisition (PDA) som förvärvsmetod på universitets- och högskolebiblioten redovisas. Projektet har drivits av Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med Malmö högskolebibliotek och Södertörns högskolebibliotek.

Affärsmodeller : Vilka affärsmodeller är hållbara och används på biblioteken? Vilka villkor ställer vi på leverantörerna?

Arbetsflöden & att nå ut till användaren : med fokus på dataflöden och konsekvenser i gränssnitten av olika val som görs. Ligger fokus rätt på inladdning och bearbetning av MARC-poster, hur tillförlitliga är leverantörernas knowledgebaser?

Inför seminariet kommer deltagarna via Facebookgruppen E-böcker på akademiska bibliotek kunna förbereda sig och tipsa om aktuell litteratur, artiklar, bloggar och annan inspiration.

Anmälan sker till marie.wenander@chalmers.se senast den 6:e mars. Inkludera ev. matrestriktioner i din anmälan.

VLOG – Att skapa sidor och kategorisidor för vår nya webbplats

Vi har som ambition att veckovis berätta om hur arbetet med bibliotekets webbplats fortskrider. Vi har den här sprinten skapat tillräckligt mycket i vårt CMS Umbraco för att kunna börja laborera med att skapa innehåll. Vi skiljer i huvudsak på två typer av sidor. En vanling innehållssida (content page) och en kategori-sida som är en ingång till flera underliggande innehållssidor. Veckans film är ganska lång, nästan 13 minuter men visar hur vi arbetar i Umbraco med att skapa just innehållssidor och kategorisidor.

Vi räknar med att kunna bedriva utvecklingen för öppen ridå inom kort. Det är fortfarande jättemycket att göra, men vi vill ge er en möjlighet att få en känsla för hur det kommer bli.

/Daniel

Jobbar på ny webbplats

Vi håller på för fullt att jobba fram en ny webbplats. Här är en liten film om arbetssättet och lite om tekniken. Framöver så räknar vi med att berätta mer om arbetet. Planen är att lansera den nya webbplatsen i januari/februari.

Digitaliserade program Chalmerscortégen 1921 – 2011

Det är Cortègetider! I skrivande stund håller årets Cortège på att ta form och årets bygglåt höjer stämningen på campus. Cortègen har varit ett säkert vårtecken i Göteborg sedan 1909 och det är många chalmerister som dragits in i det kreativa kaos som omger den under årens lopp. På Chalmers bibliotek finns en specialsamling, Chalmeriana, med fokus på Chalmers historia, miljö och kulturliv. Med stöd från Chalmers jubileumsfond har biblioteket påbörjat arbetet med att göra delar av samlingarna tillgängliga elektroniskt och vi har börjat med Cortègen.

Det tidigaste Cortègeprogrammet i våra samlingar är från 1921 och sträcker sig framåt i obruten svit till 2011. Cortégen ställdes in i sista stund 1940 på grund av krigssituationen,men då hade man redan hunnit trycka omslaget till programmet. Programmet för 1940 är egentligen för 1941. Cortégen var inställd även 1912, men då berodde det på att chalmeristerna var för upptagna med tentamina. Sedan lades inga tentor i april.

Cortègeprogrammen har gjorts tillgängliga i flash-format och html5-format för de som använder mobila enheter.

Ett stort tack till Chalmers Cortège Committé för alla år av Cortège och lycka till med årets äventyr!

Digitala Chalmeriana och alla Cortègeprogram hittar ni här!

screen-capture-25

Bygglåtar från 1950

/Daniel

En uppdaterad mediaplan – mediaförsörjning i utveckling

De senaste tio årens mediautveckling har medfört stora förändringar i sättet som vi arbetar och förmedlar tillgång till informationsresurser vid Chalmers bibliotek. För tio år sedan kunde biblioteket formulera sin verksamhetsidé i fyra punkter:

 1. Att anskaffa relevant vetenskaplig och teknisk information i alla former.
 2. Att tillgängliggöra informationen på ett effektivt sätt.
 3. Att underhålla och vårda såväl tryckta som elektroniska resurser.
 4. Att samordna mediaresurserna på hela Chalmers så att informationsförsörjningen ser på det mest kostnadseffektiva sättet.

Den övergripande visionen var att varje forskare/lärare och studerande på bästa och mest konstandseffektiva sätt skulle få tillgång till alla informationsresurser som fanns på Chalmers. Detta skulle ske ”genom att sprida informationen via Chalmers datanät via texter och databaser i elektronisk form”.

Efter tio år med den förvärvspolicyn bestämde vi oss för att uppdatera vår förvärvspolicy och att ta ett bredare grepp på förvärsvarbetet och ställa samman en mediaplan.

En mediaplan som utgår från Chalmers vision, bibliotekets uppdrag, som beskriver hur vi organiserar arbetet med informationsresurserna, urvalsprinciper och t o m går så långt att för specifika materialtyper ange riktlinjer och principer.

Det har varit ett arbete som tagit lång tid, där vi lyft fram olika synvinklar och erfarenheter för att till slut enas om en samsyn kring vad som gäller på biblioteket. Men tanken är att dokumentet skall vara levande och spegla den rådande praktiken såväl som de rådande tankarna kring varför vi gör som vi gör och förankra det i bibliotekets uppdrag och Chalmers övergripande vision.

Samtidigt så försöker vi vidga förvärvsarbetet och föra en diskussion om hur vi ser på beståndsbyggande, vilka principer som är viktiga för oss vid urval och inte minst ge stöd till de som utför arbetet vid Chalmers bibliotek.

Resultatet är ett 15 sidor långt dokument som den intresserade kan få en kopia på genom att kontakta daniel.forsman@chalmers.se

screen-capture-31

#1. Front2014 – Uppstart

Den 14:e december träffades företrädare för 17 bibliotek på Chalmers. Syftet med mötet var att diskutera hur man skall arbeta tillsammans för att undersöka, värdera och jämföra erfarenheter och behov av framtidens bibliotekssystem.

Deltagare

 • Chalmers
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Jönköping
 • Högskolan Väst
 • Karolinska institutet
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska universitet
 • Malmö högskola
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens högskola
 • Patent– och registreringsverket
 • Stockholms universitet
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet

Upprinnelsen till mötet är att det i Chalmers bibliotek prioriterade verksamhetsutveckling för åren 2011 – 2015 ingår att effektivisera tillgängliggörande av informationsresurser och bibliotekstjänster. Som ett led i det har biblioteket uppgett ett behov av att förbereda för upphandling, förskaffande och implementering av ett nytt integrerat tjänstebaserat bibliotekssystem under åren 2014 – 2015. Inför detta måste vi se över systemsamarbeten på flera nivåer och vilka tjänsteleverantörer, respektive lokala tjänster som passar oss.
front2014Flera av de ledande biblioteksdatasystemleverantörerna arbetar med att utveckla nästa generation av dagens integrerade modulära biblioteksdatasystem. Gemensamt för majoriteten av dem verkar vara nyttjande av en öppnare tjänstebaserad systemarkitektur och hostade driftslösningar. Flera av dem bygger på kollaborativt nyttjande av centralt data och syftar till att sänka total cost of ownership genom att föra samman administration från flera av dagens bibliotekssystem till ett gemensamt. Detta kommer även påverka de lokala arbetsflödena då fokus för systemen verkar skjutas från hantering av tryckta resurser till elektroniska.

Chalmers bibliotek har ett behov av att kartlägga och förstå nuvarande arbetsflöden/bibliotekssystem för att kunna ta ställning till marknadens olika aktörer och deras tjänster. Om inte så kommer det bli mycket svårt att veta vilken typ av tjänster och system det är vi planerar att införskaffa 2014 – 2015.

För att kunna jämföra Chalmers situation har vi bjudit in andra bibliotek att medverka i projektet och utifrån sina förutsättningar genomgå samma process. Tanken är att vi genom att jämföra våra tankar och praktik skall vara säkrare på att vi fattar rätt beslut om hur vi går vidare med våra system och tjänstekomponenter.

På mötet den 14:e december berättade varje bibliotek om sin situation och aktuella tankar kring sin systemstrategi. Varje deltagare var även ombedd att ta fram 5 problem/utmaningar som de förhåller sig till när det gäller systemlandskapet 2014.

T ex:

 • Vilka är de största utmaningarna för er när det gäller er systeminfrastruktur?
 • Belys ditt bibliotek i en systeminfrastruktur (utan att lista era system)
 • Blixtberätta hur ni arbetar med systemstrategi idag?

Utifrån ovanstående arbetade biblioteken tillsammans kring metoder och aktuella frågeställningar. Nästa steg i projektet blir att bjuda in LIBRIS att vara med vid kommande träffar och till lokala arbetsgrupper som arbetar med att reda ut, beskriva och värdera sina nuvarande system och framtida behov.

I slutet av mars kommer nästa steg av projektet att avrapporteras via en webbkonferens där varje bibliotek skall presentera resultat av en lokal målbildsworkshop och en lokal ramverks/tjänstelandskapsworkshop.

screen-capture-12

Digitala Chalmeriana – test av bokscanner

Under året har Chalmers bibliotek startat upp ett projekt för att digitalisera valda delar av Chalmerianasamlingen. Chalmeriana är en specialsamling i biblioteket med anknytning till Chalmers publicering men även till lärosätets historia och kultur i vidare mening.

Digitaliseringen av Chalmeriana är ett sätt för biblioteket att bygga upp kompetens kring digitialiseringsfrågor men är även viktig för att tillgängliggöra unikt material som finns i våra samlingar.

Till en början har vi valt att fokusera på Cortégen då de utgör en väl definierad svit med material i samlingen men vi räknar med att kunna gå vidare med andra typer av material som finns i samlingen som foton, sångböcker, reseskildringar m.m.

Biblioteket har nu fått möjlighet att prova en ny typ av scanner, avsedd att placeras i publika miljöer där man kan scanna och spara direkt till ett USB-minne eller skicka vidare filen med e-post. Scannern heter Zeta och kommer från företaget Zeutschel. Maskinen, som vi fått låna via Zeutschels svenska återförsäljare Comprima, är en beta-version och man räknar med att den kan lanseras i december.

När vi testat Zetan så har vi utgått från Chalmeriana-samlingen och testat scanna lite från Cortégen 1981.

Men för att få bredd på testet så har vi även kört några bilder från en årsbok som donerats till biblioteket från Kerstin, Birger och Anders Hagland i Falun. De är barn till Eskil Hagland som gick på Chalmers 1927 i V3.

Vad testet av Zeta för med sig återstår att se och är egentligen oberoende av projektet att digitalisera delar av Chalmeriana. Det arbetet fortskrider oavsett om vi införskaffar en Zeta eller ej och nästa steg där är att bestämma oss för en lagrings och visningsplattform där ambitionen är att alumner och andra intresserade skall kunna bidra med information om de digitaliserade objekten.

Vi lär återkomma i ämnet.

/Daniel

Front 2014 – målbild för bibliotekssystemen

I måndags arrangerade arbetsgruppen Gemensam teknisk infrastruktur inom SUHF Forum för bibliotekschefer ett seminarium på temat ”Strategier för biblioteksdatasystemens framtid”. Målet med seminariet var att orientera bibliotekscheferna kring möjliga strategier för bibliotekssystemens framtid och följde upp förra årets seminarium som fokuserade på Discoverytjänster.
Så här stod det bl a i inbjudan:

Bibliotekssystemet är numera en del av det totala tjänsteutbudet och behovet av helhetslösningar som denna typ av system utgör har förändrats. Biblioteken har kostnader för ett system som inte alltid utnyttjas fullt ut. E-resursernas dominans i budgeten jämfört med de tryckta resurserna, förändrar också behoven, samtidigt som det under överskådlig tid finns behov av att så effektivt som möjligt ta hand om det tryckta materialet, för lånehantering, fjärrlån och förvärv.

Frågeställningar som berörs är:
• Hur ser situationen ut vad gäller bibliotekssystemen på lärosätena?
• Vilka alternativa lösningar finns för framtida bibliotekssystem och vilka blir konsekvenserna?
• Vad innebär nästa generations bibliotekssystem?
• Vad kan vi förvänta oss av KB/Libris?
• Hur skapa samarbetsformer för största möjliga synergieffekt?
Målgrupper är bibliotekschefer och systembibliotekarier.

Chalmers bibliotek var representerat av dess chef, Annika Sverrung och Emma Gustavsson, systembibliotekarie. Som en av föreläsarna på programmet deltog Kristin Olofsson, relativt ny bibliotekarie på Chalmers, då hon tillsammans med Jonas Barck från Linnéuniversitetet pratade om förväntningar på samarbete och system som uttryckts i en enkät till landets bibliotekschefer och systembibliotekarier.

Daniel Forsman, avdelningschef Informationsresurser och tillgängliggörande, deltog i seminariet som arrangör men även med en programpunkt där Chalmers redogjorde och bjöd in till ett projekt med syfte att kartlägga, värdera och formulera tänkbara scenarion för hur vår systeminfrastruktur skall se ut 2014.

Det finns många saker som vi måste ta ställning till i vår nuvarande systeminfrastruktur. Dels är det de kommande uppgraderingarna av våra nuvarande system till moln-webb-baserade tjänster från våra traditionella leverantörer men även hur vi skall förhålla oss till mängden system och vilka som behöver fungera bra tillsammans. För att försöka bringa någon slags klarhet i hur vi skall göra 2014 så påbörjar vi nu ett projekt där vi skall undersöka och ta reda på hur vi vill ha det. Det är en förutsättningslös process och vi vill gärna jämföra oss med andra biblioteks situation. Så om ni på ert bibliotek är intresserade av att arbeta tillsammans med oss på Chalmers och fundera över hur vi skall förhålla oss till framtidens ILS, ERM, Länkserver, Institutionellt arkiv, proxy tjänster, digitalisering, mediaförsörjning, Discovery m.m så hör av er innan den 15 november till Daniel Forsman.

/Daniel

Inga fler inlägg.