Chalmers e-boksseminarium, 20:e september 2011

Universitets och högskolebiblioteken har de senaste åren arbetat strategiskt och utforskande med förvärv av e-böcker. Idag utgör e-böcker merparten av bokförvärven på flera bibliotek. I takt med att e-boksförvärvet vuxit och erfarenheterna blivit fler har utmaningarna att förstå och hantera e-böcker blivit större. För de som arbetar med e-böcker på de svenska universitets och högskolebiblioteken finns det ett uttalat behov av att dela erfarenheter och bilda nätverk. I det dagliga arbetet ställs biblioteken inför frågor som rör arbetsflöden och att nå ut med e-böckerna, att ta ställning till nya affärsmodeller och former av användardrivet förvärv samt problem att samla in och tolka statistik.

Chalmers bibliotek bjuder in till ett seminarium med e-boken på forskningsbiblioteken i fokus. Tanken är att samla personer som arbetar aktivt med e-boksfrågor på biblioteken. Ambitionen är att skapa förutsättningar för aktivt utbyte och nätverk, att lyfta svåra frågor men framförallt att fokusera på goda exempel och att komma vidare.

Seminariet äger rum den 20:e september, dagen före ChALS-konferensen

Platsen är Chalmersska huset, plan 1 i centrala Göteborg (Södra hamngatan 11).

Kostnad för seminariet är 700 kr och inkluderar lunch, för- och eftermiddagsfika.

Upplägg

Dagen är upplagd med tre block. De första två blocken inleds med en 30 minuters presentation/orientering med praktiska exempel och frågeställningar. Därefter delas deltagarna in i mindre samtalsgrupper (max 10 personer / grupp) med en moderator. Deltagarna har inför seminariet tagit del av diskussionsfrågor och förberett med egna exempel. Moderator har ytterligare diskussionsmaterial förberett. Diskussion pågår i 60 minuter och därefter återsamlas grupperna för en 30 minuters återkoppling där moderator sammanfattar gruppdiskussionen.

Det sista blocket består av tre presentationer med tid för frågor och diskussion i storgrupp.

Det finns många frågeställningar kring e-böcker och vi kommer inte hinna med att täcka in alla. Utifrån de intresseanmälningar som kommit in har vi valt att fokusera på följande tre block:

  • Förvärvsprocessen : med fokus på olika affärsmodeller och erfarenheter av användardrivet förvärv.
  • Arbetsflöden & att nå ut till användaren : med fokus på hur man tillgängliggör e-böcker och marknadsför dem.
  • Statistik : med fokus på att förstå leverantörernas statistik, vad den betyder och vad vi kan använda den till.

Inför seminariet räknar vi med att sätta upp någon form av community (t ex en blog, facebook grupp, ning, eller liknande.) där vi gemensamt kan tipsa om aktuell litteratur, artiklar, bloggar och möjlighet till utbyte innan seminariet.

Preliminärt schema

09.30 – 10.00 Registrering och fika
10.00 – 10.10 Välkommen

Förvärvsprocessen

10.10 – 10.40 Användarstyrt förvärv

Monica Tengström och Ulla Elmqvist, Göteborgs universitetsbibliotek

Erfarenheter av användarstyrt e-boksförvärv vid Göteborgs UB under 3 år. Praktiska frågor vid uppstart: urvalskriterier, låneparametrar mm. Konsekvenser för personalen på t . ex fjärrlåne- och IT- avdelningen. Användarstatistik och reaktioner från låntagare. Förvärvsstatistik. Vilka är fördelarna och nackdelarna med användarstyrt förvärv? Hur går vi vidare?

10.40 – 11.40 Gruppdiskussioner
11.40 – 12.10 Återkoppling

12.10 – 13.00 Lunch

Arbetsflöden & att nå ut till användaren

13.00 – 13.30 E-boksprojektet

Lina Waltin och Theodor Tolstoy, Stockholms universitetsbibliotek

Ökad användning av e-böcker på SU (med resultat från en enkät om e-böcker som gick ut till forskare och studenter). Hur vi marknadsför e-böcker idag och vad planeras framöver. E-boksinformation på SUB:s webbplats – Verde/SFX till webben. Synliggöra e-böcker i katalogen – att berika e-boksposter

13.30 – 14.30 Gruppdiskussioner
14.30 – 15.00 Återkoppling

15.00 – 15.30 Fika

Statistik

15.30 – 15.50 Expertgruppen för biblioteksstatistik

Karin Perols, Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket & Tore Tongren, Biblioteksdirektionen, Lunds universitet

Vad gör Kungliga Bibliotekets Expertgrupp för biblioteksstatistik och vad har de för tankar kring e-boksstatistik med utgång från revisionen av statistikenkäten. Följs upp med diskussion och synkpunkter t ex på enkätrevisionen.

15.50 – 16.00 Diskussion/frågor

16.00 – 16.20 Att försöka analysera användningen av e-böcker

Karin Byström, Uppsala universitetsbibliotek

Att analysera användingen av e-böcker är problematiskt inte minst för att den statistik som levereras är problematisk att tolka. Hur påverkas ett bibliotek lokalt av den svårsmälta statistiken? Idéer, ambitioner och misslyckanden står i fokus för denna presentation.

16.15 – 16.30 Diskussion/frågor

16.30 – 16.50 E-kursböcker och tryckta kursböcker, jämförande användningsstatistik

Mats Almkvist, Umeå

Av Umeå UBs kursböcker på grundnivå är det cirka 500 som biblioteket har i både tryckt och elektronisk form. Hur ser utlåningsstatistiken för tryckt jämfört med elektroniskt? Hur stor del av e-kursböckerna används? Hur använder man dem? Hur länge läser den genomsnittlige användaren i en e-kursbok? Hur många sidor tittar hon på? Vilka slutsatser kan vi dra av användningen?

16.50 – 17.00 Diskussion/frågor

17.00 Avslutning

Anmälan sker till Daniel Forsman – daniel.forsman@chalmers.se

Välkommen!