Nytt på OA-fronten

Nyligen tog vi fram färska siffror på antalet artiklar som har en fritt tillgänglig fulltext deponerad i CPL (refereegranskade artiklar och konferensbidrag). De visar att andelen OA-publiceringar senaste åren legat ganska stadigt på ca 29 %. Det stora klivet togs mellan 2010 och 2011 då andelen steg från 16 % till 28 %, därefter har det stått relativt still. Att det skedde en stor ökning efter 2010 beror på att Chalmers OA-policy infördes 2010 samt att biblioteket i samband med detta satsade mer resurser på att sprida information om OA och genomförde olika satsningar kring detta.

Hur vi ska göra för att ta nästa kliv återstår att se, men det är ju tydligt att vi nu måste hitta nya strategier för att få våra forskare intresserade av att publicera Open Access. Notera dock att siffrorna inte visar andelen publikationer publicerade med så kallad Gold Open Access (publicering i rena OA-tidskrifter), även om många av dessa även är parallellpublicerade i CPL.

OA_diagram

Anmärkningsvärt när man tittar på OA-publiceringen per institution är Fundamental fysik som mellan 2013 och 2014 ökade från 33 % till 75 %. En viktig anledning till det är projektet SCOAP3 som startade i januari förra året. Genom detta har ett antal ledande tidskrifter inom högenergifysik omvandlats till OA-tidskrifter som forskare kan publicera sig i utan kostnad. Artiklarna publiceras med Creative Commons licens och kan därmed enkelt laddas upp i CPL.

Den höga stapeln för Signaler och system 2012 beror sannolikt på det projekt biblioteket drev tillsammans med institutionen under 2013.

Likväl närmar vi oss nu med stormsteg en milstolpe för OA-publiceringen i CPL. När som helst kommer vi passera 5000 deponerade fulltexter:

OA_050213

Inom kort kommer vi åter att öppna vår fond för OA-publicering. Fonden har funnits sedan 2011 och hittills har ett 60-tal artiklar publicerats med hjälp av medel från fonden. Mer information kommer inom närmsta veckan.

/Kristina Graner

Open Access-nyheter

Så här dagarna innan jul bjuder vi på några goda OA-nyheter från Chalmers!

  • Vi har nyss passerat 1000 lokala fulltexter i Chalmers Publication Library, en rejäl ökning sedan förra året. Vi har under året varit ute på flera institutioner och informerat om Open Access-policyn och berättat om den support och service vi på biblioteket erbjuder forskarna och vi har även på andra sätt försökt sprida information om Open Access till Chalmers forskare.Vi har även gjort en hel del punktinsatser där vi laddat upp fulltexter från förlag som tillåter parallellpublicering av den publicerade versionen av artikeln.
  • Den första artikeln som fått stöd av bibliotekets fond för OA-publicering har nu publicerats i Optics Express. Ytterligare ett antal ansökningar har blivit beviljade sedan lanseringen av fonden i oktober. Vi har fått en hel del frågor och positiva kommentarer om fonden från Chalmers forskare och förhoppningsvis leder detta till att fler publicerar i OA-tidskrifter. En vanlig fråga vi får kring fonden handlar om stöd till avgifter för att göra enskilda artiklar Open Access i en annars prenumerationfinansierad tidskrift. I och med att biblioteket i många fall redan betalar för åtkomsten till dessa tidskrifter stöder inte fonden detta.
  • Vi håller för närvarande på och testar att publicera konferensbidrag i systemet Open Conference Systems och bidragen från en första konferens finns på plats nu. Dessa är publicerade i efterhand och systemet har inte använts för t.ex. peer review i det här fallet. Ett större test pågår i samarbete med konferensen NU2012. Där används OCS för hela abstract-hanteringen med granskning, indelning i olika teman och så vidare. Utvärdering av testen kommer att ske och därefter ska vi ta ställning till om det är en tjänst vi i framtiden kan erbjuda Chalmers.
  • Resultaten från projekt finansierade av EU:s sjunde ramprogram (FP7), inom vissa ämnesområden, finns nu sökbara i databasen OpenAIRE. För närvarande ligger där 15 publikationer med Chalmers-koppling, som är hämtade från CPL och samtliga har en fritt tillgänglig fulltext.

/Kristina Graner

Biblioteket lanserar fond för Open Access-publicering

Idag inleds årets Open Access Week, ett internationellt, årligen återkommande evenemang vars syfte är att lyfta fram Open Access inom vetenskaplig publicering. Flera lärosäten i Sverige och i världen kommer att uppmärksamma detta på olika sätt.

På Chalmers bibliotek väljer vi att i samband med detta lansera en fond för Open Access-publicering, som en följd av den Open Access-policy som togs av rektor i januari förra året. I policyn rekommenderas Chalmers forskare att, när det är lämpligt, välja att publicera sig i en tidskrift som finns fritt tillgänglig på nätet, en så kallad Open Access-tidskrift. Den här typen av tidskrifter har inga prenumerationsavgifter utan är tillgängliga för alla att läsa, och måste därmed även finansieras på annat sätt. Många löser detta genom att ta ut en avgift från författaren som vill publicera sig i tidskriften.

För att lyfta fram den här typen av tidskrifter och underlätta för Chalmers forskare att följa rekommendationen i policyn finns i och med fonden en möjlighet att ansöka om pengar för att täcka den avgift som tas ut vid publicering i rena OA-tidskrifter.

För att få stöd från fonden krävs att artikelns korresponderande författare är anställd på Chalmers. Tidskriften man vill publicera i ska vara en ren Open Access-tidskrift. Vi ger alltså inte stöd till avgifter för att göra en enskild artikel i en traditionell tidskrift Open Access.

Vi kommer att ta emot ansökningar löpande och tilldelar stöd efter först till kvarn-principen. I uppstartsskedet av fonden kommer vi inte ha några restriktioner för hur mycket stöd som kan ges till en enskild forskare eller institution, men detta kan komma att ändras om vi ser ett behov för det.

All information om fonden hittar du på bibliotekets webbsidor: http://www.lib.chalmers.se/open_access/fond-for-oa-publicering/

Vid frågor angående fonden, kontakta gärna undertecknad.

/Kristina Graner

kristina.graner@chalmers.se

Ökat antal OA-artiklar i CPL

För att stödja OA-policyn och arbetet med att få in fulltexter i CPL har vi i OA-gruppen på biblioteket de senaste månaderna erbjudit forskare på Chalmers en tjänst som går ut på att vi på biblioteket hjälper till att göra jobbet med att ladda upp fulltexterna i CPL. Några institutioner har hört av sig med frågor och visat intresse för parallellpublicering i och med att Chalmers Open Access-policy i praktiken nu börjar träda i kraft för många forskare. (Policyn omfattar de publikationer där avtal med förlag tecknats från och med januari 2010)

Det som upplevs vara problematiskt för forskarna när det gäller parallellpublicering är att veta OM förlaget tillåter parallellpublicering, vilken version av artikeln/ manuskriptet som i så fall får användas och om det krävs ett försättsblad och hur det i så fall skall vara utformat. Vi upplever att det finns en viss oro och osäkerhet bland forskarna när det gäller de här frågorna och därför vill vi gärna hjälpa till så mycket vi kan för att forskarna ska kunna följa Chalmers OA-policy.

Vi är inne i ett skede där många förlag ändrar sina policies vad gäller parallellpublicering och i många fall gör de det enklare forskarna att parallellpublicera i öppna arkiv. Exempelvis ändrade American Chemical Society sin policy i höstas och tillåter nu forskare som har krav på sig från finansiär eller arbetsgivare om att OA-publicera, att göra detta. Andra förlag ändrar dessvärre åt andra hållet och gör det svårare. Detta är också en orsak till att vi nu erbjuder oss att hjälpa till med parallellpubliceringen i större utsträckning, då det för den enskilde forskaren kan vara svårt att hålla reda på vad olika förlag tillåter.

Vi har t.ex. gjort en omfattande insats med att parallellpublicera artiklar utgivna av IEEE. De tillåter att man använder författarens sista, granskade och godkända manuskript, för parallellpublicering i öppet arkiv, med ett speciellt utformat försättsblad. Författaren skickar alltså in detta manuskript till oss och vi lägger till ett försättsblad till artikeln och laddar upp i CPL.

Vi har dessutom sökt tillstånd för ett visst antal författare som publicerat artiklar i tidskriften Astronomy & Astrophysics att få deponera dem i CPL. I det fallet fick vi tillåtelse att använda förlagets pdf och inget försättsblad krävdes heller så det gjorde det enkelt för oss att ladda upp fulltexten. Detta resulterade i ca 70 uppladdade fulltexter i CPL.

Totalt har närmare 200 fulltexter laddats upp i CPL sedan januari. På publikationsprofilsidorna som nyligen lanserades i en beta-version i CPL kan man för varje enskild författare eller institution bland annat se hur många artiklar man gjort fritt tillgängliga genom deponering i CPL.

Vi kommer att fortsätta med den här typen av punktinsatser för att öka antalet fulltexter i CPL, samtidigt som vi arbetar med att sprida information till forskarna på Chalmers om OA-policyn och hur man går tillväga för att följa den på bästa sätt.

/Kristina

Två nya Open Access-tidskrifter

Både Nature Publishing Group och American Physical Society startar nya Open Access-tidskrifter i år.

NPG lanserar Scientific Reports med ett första nummer nu till sommaren. Där kommer referee-granskade artiklar inom områdena biologi, kemi, fysik och geovetenskap att publiceras fritt tillgängligt online. Publicering kommer att ske direkt efter att granskningsprocessen är klar vilket gör att forskningsresultat kan spridas snabbt till alla intresserade, oavsett prenumerationsavtal och liknande.

APS nya tidskrift heter Physical Review X och kommer med sitt första nummer i höst. Även detta är en OA-tidskrift rakt igenom, med ett rigoröst peer review-system som säkerställer den vetenskapliga kvalitén på artiklarna.

I båda tidskrifterna kommer artiklarna publiceras under en Creative Common-licens, vilket gör att författaren behåller upphovsrätten till sin artikel.

Detta är två alternativ på tidskrifter som många av Chalmers forskare kan ta i beaktande vid val av publiceringskanal och som ligger i linje med Chalmers Open Access-policy.

Mer information om tidskrifterna finns här:

http://www.nature.com/srep/marketing/index.html

http://prx.aps.org/

/Kristina

Fri tillgång till EU-finansierad forskning genom OpenAIRE

I dagarna lanserade Europeiska kommissionen det treåriga projektet OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe). Detta ska göra forskning som är finansierad med medel från EU:s sjunde ramprogram för forskning (FP7) och Europeiska forskningsrådet fritt tillgänglig för alla, överallt.

Inom sju områden gäller krav på OA-publicering: Energi, Miljö, Hälsa, Informations- och Kommunikationsteknik, Forskningsinfrastruktur, Samhällsvetenskap och Humaniora samt Vetenskap i samhället.

Artikeln / publikationen skall vara granskad och accepterad för publicering och det är sista författarversionen eller den publicerade versionen som skall göras fritt tillgänglig genom deponering i ett öppet arkiv, omedelbart eller senast efter 6 eller 12 månader. Finns inget institutionellt eller ämnesbaserat öppet arkiv tillgängligt för forskaren kan publikationen deponeras i ”the OpenAIRE Orphan Repository”.

Projektet kommer att tillhandahålla ett nätverk av öppna arkiv, en portal där alla publikationer inom projektet samlas och blir sökbara samt olika verktyg, hjälpmedel och information som skall underlätta för forskare att göra sina publikationer fritt tillgängliga.

Sju projekt som berörs av detta har deltagare knutna till Chalmers, och två av dessa har projektledning från Chalmers.

Mer information på projektets hemsida:
www.openaire.eu

/Kristina

Vanliga frågor om Chalmers Open Access-policy

Varför har Chalmers antagit en Open Access-policy?
För att säkerställa största möjliga spridning av Chalmers vetenskapliga resultat. Det är också i enlighet med de krav om Open Access som allt fler forskningsfinansiärer ställer, bl.a. Vetenskapsrådet och Formas i Sverige.

Vad omfattas av policyn?
All forskning som Chalmers forskare publicerar, men böcker, bokkapitel och patent är undantagna.

Från när gäller policyn?
Policyn trädde ikraft den 1:e januari 2010 och gäller de publikationer för vilka tecknande av publiceringsavtal/copyright-överlåtande skett efter införandedatum.

Tillåten fördröjning?
Publikationer måste göras fritt tillgängliga senast 6 månader efter publicering (12 månader i undantagsfall).

Parallellpublicering i CPL
Chalmers Open Access-policy är i huvudsak inriktad på så kallad parallellpublicering, vilket innebär att en kopia av vetenskapliga artiklar skall publiceras i fulltext i Chalmers publikationsdatabas – CPL. En majoritet av de förlag som finns registrerade i databasen SHERPA /RoMEO tillåter detta in någon form. Oftast är det författarens sista, godkända och rättade manuskript som får läggas ut. Men ett antal förlag, bland andra IEEE tillåter att man använder förlagets PDF-version av artikeln.

Jag har deponerat min artikel i ett annat öppet arkiv – räcker det?
Nej, kravet på deponering i CPL föreligger oavsett om arbetet finns deponerat i ett annat öppet arkiv. Detta eftersom Chalmers inte kan garantera tillgängligheten i andra öppna arkiv.

Jag har publicerat min artikel i en OA-tidskrift – räcker det?
Nej, kravet på deponering i CPL föreligger oavsett om arbetet finns i en OA-tidskrift.

Vad vinner jag som författare på detta?
Ökad synlighet och förhoppningsvis ökad citering och genomslagskraft.

Behöver jag tillåtelse från medförfattare?
Förlagens copyrightavtal inkluderar normalt samtliga författare till en artikel. Om avtalet tillåter författare att deponera en kopia av artikeln i ett öppet arkiv så kan du göra det även om det finns fler författare.

Kan jag få dispens?
Dispens kan ges undantagsvis. Det måste i så fall finnas prestigemässiga skäl att publicera ett specifikt vetenskapligt arbete i en tidskrift som inte medger parallellpublicering. Dispensbegäran skall vara skriftlig och ställas till prorektor

Postprint eller preprint?
När man talar om Open Access genom parallellpublicering menar man i första hand artiklar som har genomgått peer review och publicerats i en vetenskaplig tidskrift, s.k. postprints. Ett postprint definieras som en artikel som antagits för publicering och genomgått sakkunnigbedömning, samt att eventuella ändringar föranledda av granskningen är införda i artikeln. Ett preprint å andra sidan är en artikel som ännu inte antagits eller genomgått sakkunnigbedömning.  Om ett förlag endast godkänner att preprints parallellpubliceras så är detta godtagbart enligt Chalmers policy  även om ett postprint är att föredra.

Författarversion eller förlagsversion?
Utöver distinktionen mellan postprint och preprint så är det viktigt att även skilja på två varianter av postprints, nämligen förlagets publicerade pdf-fil och författarens slutliga godkända manuskript. Förlagets pdf är helt enkelt den pdf som publicerats i tidskriften. Författarens sista version är i idealfallet innehållsligt identisk, men oformaterad och innehåller inte tidskriftens paginering eller logga. De flesta större förlag tillåter idag endast parallellpublicering av just författarversionen och inte förlagets pdf.

När en publicerad artikel deponeras i ett öppet arkiv, är det viktigt att bibliografiska uppgifter fylls i korrekt och att man även länkar till den officiella publicerade versionen av artikeln (det är något som nästan alla förlag kräver). När fulltexten dessutom är en författarversion är det högst rekommendabelt att lägga till ett standardiserat försättsblad som på ett tydligt sätt anger referensen och att versionen är sakkunnigbedömd (vilket nästan alla förlag också kräver). Försättsbladet läggs in som första sidan i pdf-filen.

Försättsblad
Exempel på hur man kan formulera ett sådant försättsblad för en vetenskaplig artikel:

This is an author produced version of a paper published in Journal of example science.
This paper has been peer-reviewed but does not include the final publisher proof-corrections or journal pagination.
Citation for the published paper:
Andersson, A., “Example of a paper”,
Journal of example science, 2007, volume 5, issue 5, pp. 5-10.
URL to article at publisher’s site: http://dx.doi.org/13234567889
Access to the published version may require journal subscription.
Published with permission from: Förlagsnamn

/Lars

Inga fler inlägg.