Överlever högskolan globala nätkurser? (2013-05-22)

KTH-logo

Föreläsningssalen tar 250 personer och det var väl drygt 200 närvarande. Seminariet inleddes av Peter Gudmundson, rektor på KTH.

Ett bra initiativ. Online learning är i snabb utveckling. Sommarmatte är ett exempel på en online learning-kurs från KTH. I det strategiska dokumentet för KTH – Vision 2027 – säger man att ”det virtuella campus är lika viktigt som det fysiska”. Bland sju övergripande mål finns e-lärande som en självklar del av undervisningen. Onlineinformation kombinerad med undervisning av studenter i sal är det spår KTH kommer att följa.

Stefan Östlund, skolchef KTHs skola för elektro- och systemteknik, välkomnade alla till seminariet. Han kände sig bryskt inkastad i detta nya utbildningssystem och berättade om en student han träffat som studerat vid en bra högskola. På frågan hur det är på campus, svarade studenten – Vet inte. Jag har aldrig varit där! Man kan läsa en hel utbildning utan att besöka ett lärosäte. Det betyder emellertid inte att det blir billigare. Vissa amerikanska universitet tar mer betalt för onlinekurser än för att befinna sig på campus. Detta leder till att de stora universiteten kommer att segra till slut! Men stämmer det verkligen? Östlund tar ett exempel från bryggerinäringen där det vuxit upp en rad välmående mikrobryggerier som komplement till de världsomspännande bryggerijättarna.

Per Ödling, professor vid Lunds Tekniska Högskola talar hotfullt om konsekvenserna för ekonomi och samhälle när det digitala lärandet tar över. Han menar att slutet är nära, vi kan lika gärna gå hem, men att vi alla sitter kvar och lyssnar betyder att vi inte tror på honom. Ny teknik gör att gammal teknik försvinner. På samma sätt kommer onlinekurser att göra klassrumsundervisningen obsolet. Universiteten i Sverige har funnits i mer än 500 år och vi kommer att finnas i 500 år till heter det. Ödling menar att detta är fel – högst 15 år till blir hans svar. Staten gav varvsstöd till varven men det kommer inte att bli några stödpengar till universiteten. Ödling har plockat fram sina barn till podiet – Alma och August. När de skall välja utbildning kommer de att gå efter starka varumärken. De är vana vid marknadstänkande. Svenska universitet har regleringsbrev och fungerar som ett oligopol. När Google, CocaCola och MacDonalds startar universitet kommer de tusen bästa att få jobb inom företaget. Då går det åt fanders för oss andra. På en fråga hur labbar kommer att funka online svarar Ödling att labba i köket fungerar ovanligt långt. EU är en tänkbar plattform, men det stora antalet språk gör det meckigt och trögrörligt.
Powerpoint till Vilka av oss blir kvar, vilka försvinner?

David Black-Schaffer, universitetslektor, Uppsala universitet beskriver hur man skall tillämpa Flipping the Classroom i Sverige. Han tror på den traditionella klassrumsundervisningen i samverkan med de nya onlinepresentationerna. I den traditionella utbildningen lyssnar eleverna på en föreläsare och det blir ytterst lite tid över till frågor och svar. Flipping the classroom innebär att eleverna går igenom ett antal onlinepresentationer innan de kommer till klassrummet. Sedan ställer de frågor och löser problem under klassrumstiden. Det ger en helt annan inlärningspotential. Med interaktiva lektioner på nätet kör man 10 minuter onlinepresentation och sedan ett antal frågor (quizzar) som kontrollerar att studenten förstått. Detta sker hemma. Det svåra med den här undervisningsformen är att hitta rätt slags frågor. Webbmaterialet får heller inte innehålla långa presentationer. 10 minuter är ett maximum. Lärarna kan logga precis hur eleverna använt materialet och får god inblick i vad som är svårt. Kan också se om kursen behöver förbättras i något avseende. Diskussionen, som skapar inlärning och förståelse, kommer sedan i klassrummet.

Sanna Wolk, docent och universitetslektor vid Uppsala universitet drog en presentation av upphovsrätt vid digital utbildning. Oavsett vad man använder för material måste man alltid skaffa samtycke för att använda materialet. Wolk tar ett exempel från tidningsartikeln man skrivit i SvD inför dagens seminarum. Hon har tagit ett foto av artikeln och frågat skribenterna om lov. Den som har tagit fotot har upphovsrätt till detta. Den som har skrivit artikeln har upphovsrätt till artikeln. Det finns också en bildillustration. Den som tagit den illustrerande bilden har upphovsrätt till denna. Wolk har bara upphovsrätt till sitt eget foto av artikeln i tidningen. Man bör alltid ingå ett avtal med upphovsrättsinnehavaren. Upphovsrätten är alltid nationell. Creative commons innebär just ett avtal – och bygger på upphovsrättslagen. Man måste alltid ange källan. Får man använda YouTubeclips?? Självklart inte! Självklart gör man det! Men i en undervisningssituation bör man länka till materialet, inte bädda in det – länkning är okej. Universitet och högskolor anser att de har rätt till inspelade föreläsningar. Det kommer att uppstå tvister om detta. Man tycker och anser helt olika saker.

Dagen avrundades med en paneldiskussion och frågor från publiken. Christer Norström, diskussionsledare, frågade auditoriet hur många som trodde att universiteten skulle leva vidare. En betryggande majoritet, drygt 80 procent, var fast övertygade om detta.

Därmed avslutades en intressant och synnerligen välbesökt dag på KTH.

Jan Magnusson

Gästföreläsning på Linnéuniversitetet

I veckan var Daniel Forsman och Kristin Olofsson från Chalmers bibliotek och gästföreläste på Linnéuniversitetets B&I utbildning. Temat för föreläsningen var viktiga framtidsfrågor för biblioteken ur ett användarperspektiv.

Daniel inledde med att knyta bibliotekets verksamhet till dess uppdrag och Chalmers övergripande vision om en hållbar utveckling. Det är inte helt oproblematiskt att tala om användaren som en homogen grupp och det är oerhört viktigt att man tittar på olika typer av användare utifrån de idéer och riktlinjer som styr verksamheten. Utifrån dessa kan man bryta ned olika typer av tjänster och service för olika typer av användare.

En stor del av Daniels föreläsning upphöll sig kring hanteringen av informationsresurserna och att hitta hållbara modeller i en ständigt ökande informationsmängd. Men man pratade även om vad de fysiska lokalerna skall användas till och den klassiska konflikten mellan hjälp till självhjälp och utpräglad service.

Efter inledningen fick studenterna testa en idégenereringsmetod för att själva redovisa sina tankar om framtidens bibliotekstjänster. De delades in i grupper och arbetade med att utveckla varandras påståenden och idéer.

Detta blev en lyckad övergång till Kristins presentation om olika metoder för att ta reda på vad de olika användarna vill ha. Men det handlar ju inte bara om att ge användaren allt som de vill ha utan om att finna en balans mellan att erbjuda det som individen önskar och som användargruppen behöver.

Vi är tacksamma för att vi fick komma till Linnéuniversitetet, träffa deras studenter och dela med oss av våra tankar och erfarenheter.

/Daniel

Hur andra bibliotek presenterar Summon

Supersöktjänsten Summon används av mer än 200 bibliotek världen över. Då de flesta använder samma typ av gränssnitt är det möjligt att dra nytta av hur andra har presenterat tjänsten. Nedan följer ett axplock av tutorials och tips som andra bibliotek har gjort för Summon och sina användare. Som tur är kan även vi dra nytta av dem!

One Search To Find Them All – North Carolina State University

Mobile Library Search – University of Texas at San Antonio

Refining Results in Summon – Grand Valley State University

The Library Minute: Library One Search – Arizona State University

Using Summon and Zotero – University of Manitoba

Summon Tutorials

//Daniel

Patentsökning – öppna källor och kommersiella databaser

SFIS arrangerade en dag med matnyttig information om patent och de databaser man kan söka i för att leta efter patenterade uppfinningar. Dels presenterade olika aktörer sina kommersiella alternativ och dels presenterade jag de fria databaser som är gratis tillgängliga. Vi var hos Thomson Reuters på Kungsgatan i Stockholm.

Efter att Helena Danielsson (Albihns.Zacco) gett oss en skicklig presentation av grunderna pratade Ron Kaminecki om kinesiska patent. Det var intressant att höra att kineserna köpt tillbaka de patent man hade själva i gratisform, men översatta till engelska. De ville även ha den engelska språkformen trots att det kostade att köpa tillbaka dem.

Innography verkar vara en intressant, grafisk utveckling av databasers sifferuppgifter. Innography bubble chart kopplat till Dialog databas visades och Ron beskrev hur de olika bubblorna presenterade ett företags patentinnehav och dess relativa styrka samt företagens omfång i form av omsättning, storlek och vilja att försvara sina patent. Allt lättfattligt visuellt framställt med hjälp av Innography online Intellectual Property Business Intelligence (IPBI)-applikationen.

Ron visade också ProQuests nya gränssnitt för Dialogdatabasen. Det kändes som om det fortfarande var intressant att ha kvar Dialog och alla de baser som finns i den, i undervisningssyfte. Och han avrundade hela dagen  med att gå igenom de senaste ”buzz words” från IPI-konferensen i Sevilla, som just avslutats. Triplestore var ett sådant, som syftade på en databas där man lagrar metadata i ett Resource Description Framework (RDF). Lagringen sker i form av triples. Grundformen är subjekt-predikat-objekt typ ”Bob är trettiofem”. Den semantiska webben utvecklas fortfarande. Text clusters är ett hett område. Det japanska indexsystemet för patent med F-terms är viktigt att ta del av.

Jag visade de fria patentdatabaser, som alla har tillgång till: espacenet, Svensk Patentdatabas, USPTO, Google patents samt PAJ (Patent Abstracts of Japan). Dessa kan vara av intresse för personer ute på industrierna, som ofta skall arbeta kostnadseffektivt. De är också rätt lätta att söka i om man bara förstår lite av IPC (International Patent Classification) och dess europeiska motsvarighet ECLA

Roger Bishop, enhetschef på KTH:s bibliotek, drog igenom patentdatabaser i STN – Scientific and Technical Information Network. Rätt naturligt eftersom han är STN-representant för Sverige, Norge och Danmark. På KTH har man många disputerade fackmänniskor som arbetar med undervisning i biblioteksämnen. STN fungerade bra för patentsökningar.

Benno Jensen visade ännu ett flashigt grafiskt redskap – Themescape Topographical Mapping. En produkt som utvecklats hos Thompson Reuters – det vill säga våra värdar för mötet. Benno kunde visa hur man  analyserat ett företagsuppköp av BASF (Badische Anilin und Soda Fabriken). Genom den topografiska karta som skapats kunde man se var BASFs patent låg och sedan kompletterade man med det uppköpta företagets patenttopografi. Det syntes mycket tydligt hur de båda företagen kompletterade varandra. Det gick att förstå att det var fördelaktigt ur BASFs synvinkel med detta uppköp. Thompson Innovation hade startats för tre år sedan och var i full utveckling. Målet var att skapa en ny intressant produktlinje.

Som helhet blev det en intressant och givande dag, där det gällde att vara påläst och inläst eftersom majoriteten av deltagarna var fackfolk från företags- och näringslivsområdet.

Fulltextindexering och SwePub i Summon

Utvecklingen av Summon går framåt i rask takt.

Summon har i större utsträckning börjat fulltextindexera artiklar. Det betyder att möjligheterna att söka på citat blivit mycket bättre. Det betyder även att Summons relevansrankning tar in information från hela dokumentet och inte bara från meta-data om en artikel. Förhoppningsvis gör fulltextindexeringen att det blir lättare att få bättre precision och relevans i resultatslistan. För att testa funktionen har jag här sökt fram en artikel ur Nature – Microbial genome sequencing av Fraser, Eisen och Salzberg.

screen-capture-13

Jag markerar ett stycke och klistrar in i Summon. Observera att man kan dra i sökrutans nedre kant och göra den större. Klickar på sök och får en träff. När man tittar på meta-data för artikeln så är det flera betydelsebärande och förmodligen viktiga ord som inte finns i meta-data men som finns i artikeln.

screen-capture-14

För att ytterligare testa fulltextindexeringens betydelse för en sökning så testar jag att lyfta ut några termer från texten som är betydelsebärande men som inte finns i meta-data.

screen-capture-2

Att orden från fulltextindexeringen spelar stor roll och hjälper till att få fram en relevant artikel blir uppenbar när jag tar bort de sökorden och gör en bred sökning på ämnet.

screen-capture-1

Mängden med fulltextindexerade artiklar i Summon är tyvärr okänd. Men vi vet att de arbetar aktivt med frågan. T ex har man precis läst in alla artiklar från tidskrifter i Science Direct från 2006 till 2010. Man håller även på att se vad man kan göra i frågan om fulltextindexering av e-böcker.

Vilka konsekvenser fulltextindexeringen för med sig för de som lägger upp sina sökstrategier tåls nog att tänka på. Men att möjligheten att söka på delar ur en text finns är väldigt spännande.

SwePub i Summon

I förra veckan lästes hela SwePub in i Summon. SwePub är en samlingstjänst för publiceringen av artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. vid ett 30-tal svenska universitet och högskolor. I Summon så är grundtanken att du söker i Chalmers biblioteks bestånd av informationsresurser. Så SwePub är inte automatiskt inkluderad i din sökning. Om du vill inkludera SwePub och resurser som vi inte har tillgång till kan du expandera din sökning. Du får då med resurser från t ex SwePub som vi inte har i våra samlingar men som vi kan fjärrlåna åt dig.

Ett illustrerande exempel. Vi gör en sökning på Linköpings universitet Tekniska högskolan och får 4000+ träffar.
screen-capture-3

Om vi lägger till resultat utanför bibliotekets samling så får vi 14000+ träffar. Många av dessa kommer från SwePub.
screen-capture-4

Det finns en del saker som vi kan göra för att underlätta för användaren att komma åt materialet som inte finns i Chalmers bestånd. Det första är att erbjuda ett gränssnitt för att hitta materialet. Genom att inkludera SwePub (och vi hoppas på att få in LIBRIS samkatalog) så blir materialet synligt och sökbart. Det andra är att erbjuda bra tjänster för att komma åt materialet. Det kan handla om att erbjuda bättre beställningsfunktioner för fjärrlån. Men det skulle även kunna vara att jobba med utvecklingen av s.k Look-up targets i SFX länkmeny. Dvs att vi skapar en target för SwePub som gör uppslag för att se om det finns fulltext. Här har vi en hel del utforskande och tänkande att göra. Men vi är på rätt spår!

/Daniel

Inga fler inlägg.