Biblioteket lanserar fond för Open Access-publicering

Idag inleds årets Open Access Week, ett internationellt, årligen återkommande evenemang vars syfte är att lyfta fram Open Access inom vetenskaplig publicering. Flera lärosäten i Sverige och i världen kommer att uppmärksamma detta på olika sätt.

På Chalmers bibliotek väljer vi att i samband med detta lansera en fond för Open Access-publicering, som en följd av den Open Access-policy som togs av rektor i januari förra året. I policyn rekommenderas Chalmers forskare att, när det är lämpligt, välja att publicera sig i en tidskrift som finns fritt tillgänglig på nätet, en så kallad Open Access-tidskrift. Den här typen av tidskrifter har inga prenumerationsavgifter utan är tillgängliga för alla att läsa, och måste därmed även finansieras på annat sätt. Många löser detta genom att ta ut en avgift från författaren som vill publicera sig i tidskriften.

För att lyfta fram den här typen av tidskrifter och underlätta för Chalmers forskare att följa rekommendationen i policyn finns i och med fonden en möjlighet att ansöka om pengar för att täcka den avgift som tas ut vid publicering i rena OA-tidskrifter.

För att få stöd från fonden krävs att artikelns korresponderande författare är anställd på Chalmers. Tidskriften man vill publicera i ska vara en ren Open Access-tidskrift. Vi ger alltså inte stöd till avgifter för att göra en enskild artikel i en traditionell tidskrift Open Access.

Vi kommer att ta emot ansökningar löpande och tilldelar stöd efter först till kvarn-principen. I uppstartsskedet av fonden kommer vi inte ha några restriktioner för hur mycket stöd som kan ges till en enskild forskare eller institution, men detta kan komma att ändras om vi ser ett behov för det.

All information om fonden hittar du på bibliotekets webbsidor: http://www.lib.chalmers.se/open_access/fond-for-oa-publicering/

Vid frågor angående fonden, kontakta gärna undertecknad.

/Kristina Graner

kristina.graner@chalmers.se

Första artiklarna i ny OA-tidskrift publicerade

Första artiklarna i nya Open Access-tidskriften Physical Review X från American Physical Society är nu publicerade.

Artiklarna är publicerade med en Creative common-licens och är fria för alla att läsa och använda.

Klipp ur nyhetsbrevet från APS:

“Jorge Pullin, Editor, and Ling Miao, Associate Editor, are very encouraged by the topical spread of these first published papers, which range from the well-established field of atomic, molecular and optical physics to the still relatively new, broad and very active field that explores magnetism or spins at microscopic level. They also extend into the interdisciplinary area: In the paper by Belik et al., statistical physics is applied to understand epidemic spreading; and in another by Benmore and Weber, experimental techniques such as acoustic levitation and x-ray scattering are used to obtain and characterize normally hard-to-make amorphous forms of pharmaceutical drugs.

The editors are also pleased by the high scientific quality and potential significance of these contributions.

The five papers are too small a sample to be a basis for making a generalization about the future of Physical Review X. But they reflect APS’s commitment to making Physical Review X a journal of scientific breadth and excellence. We are confident that, with the continuing and more focused effort of the editors and the Editorial Board to attract and select outstanding papers and with an increasing support of the physics community, Physical Review X can only grow stronger.”

Tidskriften finansieras av så kallade ”article-processing charges” (APC) som tas ut av författaren och i nuläget ligger avgiften på $1500 för en artikel på max 20000 ord.

I höst kommer Chalmers bibliotek att lansera en ny tjänst som ska underlätta för Chalmers forskare som vill publicera sig i Open Access-tidskrifter som exempelvis Physical Review X. Vi ska då kunna ge stöd i form av pengar till författaravgiften till dem som väljer att publicera sig i rena Open Access-tidskrifter.  Mer information om denna tjänst kommer under hösten och officiell lansering kommer ske under ”Open Access Week” 24-30 oktober.

/Kristina Graner

Ökat antal OA-artiklar i CPL

För att stödja OA-policyn och arbetet med att få in fulltexter i CPL har vi i OA-gruppen på biblioteket de senaste månaderna erbjudit forskare på Chalmers en tjänst som går ut på att vi på biblioteket hjälper till att göra jobbet med att ladda upp fulltexterna i CPL. Några institutioner har hört av sig med frågor och visat intresse för parallellpublicering i och med att Chalmers Open Access-policy i praktiken nu börjar träda i kraft för många forskare. (Policyn omfattar de publikationer där avtal med förlag tecknats från och med januari 2010)

Det som upplevs vara problematiskt för forskarna när det gäller parallellpublicering är att veta OM förlaget tillåter parallellpublicering, vilken version av artikeln/ manuskriptet som i så fall får användas och om det krävs ett försättsblad och hur det i så fall skall vara utformat. Vi upplever att det finns en viss oro och osäkerhet bland forskarna när det gäller de här frågorna och därför vill vi gärna hjälpa till så mycket vi kan för att forskarna ska kunna följa Chalmers OA-policy.

Vi är inne i ett skede där många förlag ändrar sina policies vad gäller parallellpublicering och i många fall gör de det enklare forskarna att parallellpublicera i öppna arkiv. Exempelvis ändrade American Chemical Society sin policy i höstas och tillåter nu forskare som har krav på sig från finansiär eller arbetsgivare om att OA-publicera, att göra detta. Andra förlag ändrar dessvärre åt andra hållet och gör det svårare. Detta är också en orsak till att vi nu erbjuder oss att hjälpa till med parallellpubliceringen i större utsträckning, då det för den enskilde forskaren kan vara svårt att hålla reda på vad olika förlag tillåter.

Vi har t.ex. gjort en omfattande insats med att parallellpublicera artiklar utgivna av IEEE. De tillåter att man använder författarens sista, granskade och godkända manuskript, för parallellpublicering i öppet arkiv, med ett speciellt utformat försättsblad. Författaren skickar alltså in detta manuskript till oss och vi lägger till ett försättsblad till artikeln och laddar upp i CPL.

Vi har dessutom sökt tillstånd för ett visst antal författare som publicerat artiklar i tidskriften Astronomy & Astrophysics att få deponera dem i CPL. I det fallet fick vi tillåtelse att använda förlagets pdf och inget försättsblad krävdes heller så det gjorde det enkelt för oss att ladda upp fulltexten. Detta resulterade i ca 70 uppladdade fulltexter i CPL.

Totalt har närmare 200 fulltexter laddats upp i CPL sedan januari. På publikationsprofilsidorna som nyligen lanserades i en beta-version i CPL kan man för varje enskild författare eller institution bland annat se hur många artiklar man gjort fritt tillgängliga genom deponering i CPL.

Vi kommer att fortsätta med den här typen av punktinsatser för att öka antalet fulltexter i CPL, samtidigt som vi arbetar med att sprida information till forskarna på Chalmers om OA-policyn och hur man går tillväga för att följa den på bästa sätt.

/Kristina

Två nya Open Access-tidskrifter

Både Nature Publishing Group och American Physical Society startar nya Open Access-tidskrifter i år.

NPG lanserar Scientific Reports med ett första nummer nu till sommaren. Där kommer referee-granskade artiklar inom områdena biologi, kemi, fysik och geovetenskap att publiceras fritt tillgängligt online. Publicering kommer att ske direkt efter att granskningsprocessen är klar vilket gör att forskningsresultat kan spridas snabbt till alla intresserade, oavsett prenumerationsavtal och liknande.

APS nya tidskrift heter Physical Review X och kommer med sitt första nummer i höst. Även detta är en OA-tidskrift rakt igenom, med ett rigoröst peer review-system som säkerställer den vetenskapliga kvalitén på artiklarna.

I båda tidskrifterna kommer artiklarna publiceras under en Creative Common-licens, vilket gör att författaren behåller upphovsrätten till sin artikel.

Detta är två alternativ på tidskrifter som många av Chalmers forskare kan ta i beaktande vid val av publiceringskanal och som ligger i linje med Chalmers Open Access-policy.

Mer information om tidskrifterna finns här:

http://www.nature.com/srep/marketing/index.html

http://prx.aps.org/

/Kristina

Fri tillgång till EU-finansierad forskning genom OpenAIRE

I dagarna lanserade Europeiska kommissionen det treåriga projektet OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe). Detta ska göra forskning som är finansierad med medel från EU:s sjunde ramprogram för forskning (FP7) och Europeiska forskningsrådet fritt tillgänglig för alla, överallt.

Inom sju områden gäller krav på OA-publicering: Energi, Miljö, Hälsa, Informations- och Kommunikationsteknik, Forskningsinfrastruktur, Samhällsvetenskap och Humaniora samt Vetenskap i samhället.

Artikeln / publikationen skall vara granskad och accepterad för publicering och det är sista författarversionen eller den publicerade versionen som skall göras fritt tillgänglig genom deponering i ett öppet arkiv, omedelbart eller senast efter 6 eller 12 månader. Finns inget institutionellt eller ämnesbaserat öppet arkiv tillgängligt för forskaren kan publikationen deponeras i ”the OpenAIRE Orphan Repository”.

Projektet kommer att tillhandahålla ett nätverk av öppna arkiv, en portal där alla publikationer inom projektet samlas och blir sökbara samt olika verktyg, hjälpmedel och information som skall underlätta för forskare att göra sina publikationer fritt tillgängliga.

Sju projekt som berörs av detta har deltagare knutna till Chalmers, och två av dessa har projektledning från Chalmers.

Mer information på projektets hemsida:
www.openaire.eu

/Kristina

Inga fler inlägg.